Projectsubsidies

Voor bepaalde projecten langs gemeentewegen kunnen lokale overheden subsidies aanvragen bij het Vlaams Gewest via subsidieregelingen die zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 . Op 12 maart 2018 werden enkele belangrijke wijzigingen aan dit besluit doorgevoerd waarbij vooral de subsidieregels voor fietsprojecten zijn veranderd en uitgebreid.

Voor projecten langs gewestwegen, ook waarbij de gemeenten het initiatief nemen, wordt gewerkt via samenwerkingsovereenkomsten.

Voor de projecten die in aanmerking komen voor een subsidie is de trekker van het project steeds de lokale overheid of de provincie, zij moeten het project ook prefinancieren. Volgende projecten komen in aanmerking voor projectsubsidies:

Procedure

Projecten die in aanmerking willen komen voor projectsubsidies moeten steeds aan de projectmethodologie voldoen. Bovendien moeten de gemeenten op het moment van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig mobiliteitsplan, en desgevallend heeft de gemeenteraad het ontwerp van regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio waartoe de gemeente behoort, goedgekeurd.

Aangezien alle voorwaarden duidelijk zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering, is het niet meer nodig om per project aparte overeenkomsten op te maken. Voor de diverse subsidieaanvragen zullen in de nabije toekomst sjablonen ter beschikking worden gesteld via deze website. In afwachting kan u terecht bij uw contactpersoon bij het Agentschap Wegen en Verkeer of de provincie.

Wie doet wat?

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontvangt en verwerkt de subsidieaanvragen voor de projecten op gemeentewegen (behalve voor fietsinfrastructuurprojecten gelegen op trajecten van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk op wegen die niet onder het beheer vallen van het Gewest).
  • Het Provinciebestuur ontvangt en verwerkt de subsidieaanvragen vanwege de gemeenten voor de Fietsfonds-projecten.
  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) regelt de betalingen van het aandeel Vlaams Gewest in de subsidie van de Fietsfonds-projecten met de provincies en de betalingen voor fietsinfrastructuurprojecten gelegen op wegen die niet onder het beheer vallen van het Gewest en die niet via het Fietsfonds verlopen.

Procesverloop

MOB_142_workflow1.jpg

Hoe een projectsubsidie aanvragen?

De projecten zijn alleen subsidiabel als de aanvrager beschikt over een definitief vastgesteld gemeentelijk mobiliteitsplan dat in voorkomend geval ook tijdig werd geëvalueerd met de sneltoets. Het project moet een gunstig advies hebben verkregen. Daarnaast zijn er per type-project specifieke voorwaarden die moeten worden vervuld. De subsidies voor de Fietsfonds-projecten worden aangevraagd bij de provincie. Subsidieaanvragen voor fietsinfrastructuurprojecten, gelegen op wegen die niet onder het beheer vallen van het Gewest en die niet via het Fietsfonds verlopen, worden ingediend bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De subsidies voor de andere projecten langs gemeentewegen worden aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Er zal in de loop van volgende maanden een digitaal model van aanvraag ter beschikking worden gesteld op deze website. In afwachting kan u bij uw contactpersoon terecht.

Financiële afspraken

Volgende bepalingen gelden voor alle subsidieregelingen (projecten op gemeentewegen) behalve de Fietsfonds-projecten:

  • Het bedrag waarop de subsidie uiteindelijk zal worden berekend, mag nooit hoger zijn dan het bedrag van de kostenraming in de projectnota, verhoogd met 10% en aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  • Behalve specifiek vermeld zijn volgende kosten niet subsidiabel: voetpaden, straatmeubilair, groen, nutsleidingen, rioleringen, schuilhuisjes, studiekosten die hieraan zijn verbonden en grondverwervingen.
  • Wanneer studie en toezicht gebeurt met eigen personeel van de gemeente wordt de kostprijs berekend volgens de KVIV-FABI-barema’s.