Projectsubsidies

Voor bepaalde projecten langs gemeentewegen kunnen lokale overheden subsidies aanvragen bij het Vlaams Gewest via subsidieregelingen die zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 . Op 12 maart 2018 werden enkele belangrijke wijzigingen aan dit besluit doorgevoerd waarbij vooral de subsidieregels voor fietsprojecten zijn veranderd en uitgebreid.

Voor projecten langs gewestwegen, ook waarbij de gemeenten het initiatief nemen, wordt gewerkt via samenwerkingsovereenkomsten.

Voor de projecten die in aanmerking komen voor een subsidie is de trekker van het project steeds de lokale overheid of de provincie, zij moeten het project ook prefinancieren. Volgende projecten komen in aanmerking voor projectsubsidies:

Procedure

Projecten die in aanmerking willen komen voor projectsubsidies moeten steeds aan de projectmethodologie voldoen. Bovendien moeten de gemeenten op het moment van de subsidieaanvraag beschikken over een geldig mobiliteitsplan of werd het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio waartoe de gemeente behoort, goedgekeurd.

Hoe een projectsubsidie aanvragen?

De projecten zijn alleen subsidiabel als het een gunstig advies hebben verkregen in de projectstuurgroep. Daarnaast zijn er per type-project specifieke voorwaarden die moeten worden vervuld. Consulteer hiervoor de pagina van het type-project door één van de bovenstaande knoppen aan te klikken.

Financiële afspraken

Volgende bepalingen gelden voor alle subsidieregelingen (projecten op gemeentewegen) behalve de Fietsfonds-projecten:

  • Het bedrag waarop de subsidie uiteindelijk zal worden berekend, mag nooit hoger zijn dan het bedrag van de kostenraming in de projectnota, verhoogd met 10% en aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
  • Behalve specifiek vermeld zijn volgende kosten niet subsidiabel: voetpaden, straatmeubilair, groen, nutsleidingen, rioleringen, schuilhuisjes, studiekosten die hieraan zijn verbonden en grondverwervingen.
  • Wanneer studie en toezicht gebeurt met eigen personeel van de gemeente wordt de kostprijs berekend volgens de KVIV-FABI-barema’s.