Projecten

Projectmethodologie

Om in aanmerking te komen voor het afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst of een projectsubsidie moet steeds de projectmethodologie worden gevolgd, zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2019 .  De methodiek waakt erover dat de projecten op een gefaseerde manier worden uitgevoerd met een duidelijke scheiding tussen de analyse van de context en eventuele oplossingsvarianten en de conceptuele uitwerking van de voorkeursoplossing enerzijds en de uitvoering anderzijds. Bovendien wordt voorzien dat in een latere fase - na de ingebruikname van het project - er een projectevaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie kan ook gebeuren voor een cluster van samenhangende projecten. 

De principes van deze methodiek zijn:

  • Er wordt voor elk project een start- en projectnota opgemaakt. Voor projecten waar de voorkeursoplossing evident is, volstaat een unieke verantwoordingsnota, die beide combineert in één nota.
  • De initiatiefnemer staat in voor de opmaak van deze nota's en het voorontwerp. Als bij projecten op gewestwegen een extern studiebureau wordt aangesteld, dan wordt vóór het uitschrijven van de opdracht een studie-overeenkomst afgesloten tussen AWV, de gemeente en eventueel andere partijen.
  • De nota's worden voorgelegd aan de projectstuurgroep . De projectstuurgroep brengt haar aanbevelingen samen tot er een consensus wordt bereikt, zie art. 13 en 14 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2019 . De projectstuurgroep staat in voor de kwaliteitszorg.
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2019  bevat een aantal uitzonderingen waarvoor de methodiek niet verplicht opgelegd wordt. Een of meer leden van de vervoerregioraad  kunnen vragen om bij uitzonderingen toch de projectmethodologie te volgen. Initiatiefnemers kunnen dit steeds vrijwillig doen. 

Projectmethodologie en projectstuurgroep MER

Naar aanleiding van de herziening van het besluit in januari 2021 werd de samenhang tussen de verschillende projectprocedures (MER, RUP, Complexe projecten) duidelijker gedefinieerd. Dit wordt ook verder in beeld gebracht in een processchema , dat tot stand kwam met medewerking van de dienst MER en de dienst Ruimtelijke planning van departement Omgeving. 

Het gaat om het afstemmen van de procedures die van toepassing zijn op de vormgeving van projecten en waarbij de besluitvormingsprocessen elkaar kunnen beïnvloeden, doorkruisen of overlappen. De bedoeling is dat deze beslissingen op een eenduidige en efficiënte manier kunnen worden genomen en doorwerken in het verdere procesverloop.

Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaat er sinds 1 mei 2017 de geïntegreerde procedure waarbij de plan-MER-procedure (screening of MER) geïntegreerd is in de procedure voor de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP). Bij de opmaak van het RUP en desgevallend de plan-MER, als in onderzoeksfase van de projectmethodologie wordt vanuit een analyse van alternatieven naar een voorkeursoplossing toe gewerkt. Dat moet idealiter in één geïntegreerde, gelijktijdige fase gebeuren. De onderzoeksfase dient dus niet hernomen te worden, maar moet net rekening houden met de uitkomst van de RUP en desgevallend de plan-MER-procedure.

Datzelfde principe van inhoudelijke doorwerking wordt toegepast op de afstemming met de project-MER-procedure. Sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure op 23 februari 2017 wordt de procedure voor de opmaak van een project-MER hierin geïntegreerd. Bijgevolg ligt het beslissingsmoment voor de project-MER in de vergunningsfase, wanneer de procedure van de projectmethodologie reeds afgerond moet zijn.

De onderzoeksfase van de projectmethodologie en de opmaak van het ontwerp-project-MER worden op elkaar afgestemd door de validering van het ontwerp-project-MER door de projectstuurgroep bij het nemen van de startkeuze op te nemen.

Overzicht van de projecten per soort

De uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer

Projecten in het kader van netmanagement geregeld vervoer:

Infrastructuur specifiek voor fietsers

Aanleg door het gewest

Aanleg door de lokale overheid

Infrastructuur

Aanleg van een rondweg en/of een andere nieuwe verbindende of ontsluitende gewestweg

Herinrichting van een gewestweg, meer specifiek de realisatie van een doortocht indien het wegvak in de bebouwde kom ligt

Aanleg of herinrichting van een gewestweg, meer specifiek de optimalisering en/of beveiliging van een wegvak gelegen buiten de bebouwde kom

Herinrichting van een gewestweg, meer specifiek de realisatie van een veilige gelijkgrondse of ongelijkgrondse kruising van de gewestweg

Projecten gericht op de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone van bovenlokaal belang of met een significante mobiliteitsimpact

Doorstroming voor het geregeld vervoer

Wegverlichting

Wegverkeerslawaai

Schoolomgeving

Projecten gericht op de beveiliging van schoolbuurten: