Projecten op gemeentewegen gericht op de duurzame ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel of dienstenzone van bovenlokaal belang of met een significante mobiliteitsimpact

MOB14312F01.jpgBelangrijkste principes (BVR art.45)

De (her-)inrichting van de wegeninfrastructuur van de rand van de zone tot aan de gewestweg kan in aanmerking komen voor een subsidie.  Doel van de werken is de multimodale bereikbaarheid van de zone te verbeteren. Onder multimodale bereikbaarheid wordt verstaan: de mate waarin een plaats bereikbaar is met verschillende transportmiddelen, namelijk te voet, per fiets, met verschillende vormen van openbaar vervoer, met individueel gemotoriseerd transport. Het project komt in aanmerking wanneer:

 • de (her-)aangelegde weg onder het beheer van de gemeente valt;
 • de activiteiten in deze zone capaciteitsproblemen doen ontstaan op het kruispunt met de gewestweg. De methodiek voor het berekenen van de capaciteitsproblemen is vastgelegd in het Ministrieel Besluit van 8 augustus 2013 .
 • uit de projectnota of de unieke verantwoordingsnota blijkt dat de aanleg of herinrichting tot doel heeft de multimodale bereikbaarheid te verbeteren en daarbij rekening wordt gehouden met het STOP-beginsel.

De zones die in aanmerking komen zijn:

 • bedrijventerreinen met een aanzienlijke bovenlokale mobiliteitsimpact,
 • wetenschapsparken
 • activiteiten van bovenlokaal belang die veel verkeersstromen genereren

De start-, project- of unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de projectstuurgroep .

De initiatiefnemer, in principe de beheerder/projectontwikkelaar , staat in voor de prefinanciering. Er wordt een cofinancieringsplan opgesteld. Het cofinancieringsplan bevat de volgende informatie :

 1. een overzicht van de financieringskanalen die worden aangewend, met de overeenkomstige bedragen;
 2. een begroting van de eigen financiële inbreng.

Het cofinancieringsplan maakt deel uit van de projectnota of de unieke verantwoordingsnota.

De beheerder/projectontwikkelaar staat in voor de ontwerp-, aanbestedings- en toezichtskosten. Hij betaalt ook eventuele onteigeningskosten terug aan het Vlaamse Gewest.

Subsidievoorwaarden (BVR art. 45 en art. 46)

Het project dient te beantwoorden aan de hierboven beschreven principes.

De her in te richten of aan te leggen infrastructuur wordt beheerd door de gemeente.

Over de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota werd door de projectstuurgroep een consensus bereikt, al dan niet met bemiddeling van de voorzitters, of de nota(’s) kregen een gunstig advies van de kwaliteitsadviseur voor zover het advies werd aangevraagd voor 22 juni 2019.

Subsidiebedrag

Het Gewest betaalt een subsidie van:

 • 40% van de kostprijs voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur, vanaf de rand van de zone in kwestie tot de aansluiting op de gewestweg;
 • 60% van de kostprijs voor de herinrichting van bestaande ontsluitingsinfrastructuur vanaf de rand van de zone in kwestie tot de aansluiting op de gewestweg (BVR art. 45).

 

Wanneer het project op basis van een andere grondslag een subsidie wordt toegekend, wordt het subsidiebedrag waarin op basis van deze regeling is voorzien, beperkt tot het verschil tussen de subsidie die is toegekend op de andere grondslag, en de subsidie die toegekend is op basis van deze regeling. (BVR art. 36)

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal het bedrag van de kostenraming in de projectnota waarover consensus werd bereikt of dat gunstig werd geadviseerd , verhoogd met 10%. Het subsidiebedrag wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt berekend aan de hand van de volgende formule: subsidiabel bedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het basisindexcijfer. Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de projectstuurgroep een consensus heeft bereikt over de projectnota of de unieke verantwoordingsnota van het project, al dan niet met bemiddeling van de voorzitters, of van de maand die voorafgaat aan de maand van het advies van de kwaliteitsadviseur. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de datum van de voorlopige oplevering van het project. (BVR art. 41)

Definitie van de kostprijs

De kostprijs omvat de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, in voorkomend geval te vermeerderen met de prijsherzieningen, verrekeningen, meer- of bijwerken (BVR art. 45 §2).

De volgende kosten zijn niet subsidiabel in het kader van de subsidiëring van projecten (BVR art. 41§2):

 1. de levering en plaatsing van nieuwe voetpaden en het onderhoud ervan;
 2. de levering en plaatsing van straatmeubilair met inbegrip van fietsenstallingen en het onderhoud ervan;
 3. de levering en aanplanting van groen en overige verfraaiingskosten;
 4. de kosten die verbonden zijn aan de aanleg of aanpassing van nutsleidingen, met inbegrip van de aanleg of aanpassing van de riolering;
 5. de kosten die verbonden zijn aan de levering en plaatsing van schuilhuisjes voor het geregeld vervoer;
 6. de studiekosten voor het materiaal en de werken, vermeld in punt 1° tot en met 5°;
 7. de kosten die verbonden zijn aan de noodzakelijke grondverwerving.

Subsidieaanvragen

De subsidieaanvraag bevat (BVR art. 46):

 1. informatie over de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
 2. de identificatie van het project;
 3. een financiële afrekening die de schuldvordering omvat en de betaalbewijzen met betrekking tot de kosten van de werken,  de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen, meer- of bijwerken;
 4. een kopie van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

De subsidieaanvragen worden ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer, voor praktische informatie kunt u terecht bij contracten.awv@mow.vlaanderen.be.

De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om met betrekking tot de zone waarvoor de ontsluiting wordt gesubsidieerd, geen andere subsidieaanvraag voor bijkomende ontsluitingsinfrastructuur in te dienen (BVR art. 45§4).

Combinatie met werken op de gewestweg

De herinrichting van de gewestweg als gevolg van een nieuwe of aangepaste ontsluiting kunnen  betrekking hebben op :

 • De herinrichting van een bestaand kruispunt, het Gewest betaalt 60% terug
 • De inrichting van een nieuw kruispunt, het Gewest betaalt 40% terug
 • De herinrichting van een wegvak i.f.v. de ontsluiting, het Gewest betaalt 60% terug

Deze werken (en de bijhorende studieopdracht) vallen niet onder de subsidieregeling maar zullen voorwerp maken van een samenwerkingsovereenkomst studie en voor de uitvoering van de werken een Samenwerkingsovereenkomst  VII.

Voorafgaand aan de opmaak van de startnota of de unieke verantwoordingsnota wordt een Samenwerkingsovereenkomst studie afgesloten tussen AWV, de gemeente, de beheeerder/projectontwikkelaar en evt. andere partijen. In deze opdracht kan de inhoud van de studie voor het deel gemeenteweg worden samengevoegd. Het studiebureau dient wel de nodige voorzorg  te nemen dat de prestaties en bijhorende facturering kunnen worden opgesplitst in functie van het projectgedeelte op de gemeenteweg en dat op de gewestweg. Ook bij de raming voor de kosten van het project zelf dient deze opsplitsing ondubbelzinnig te worden vastgelegd.

Voorafgaand aan de aanbesteding van de werken op de gewestweg wordt een Samenwerkingsovereenkomst VII afgesloten. In de aanbesteding van de werken kunnen de werken op de gemeenteweg worden samengevoegd (zie artikel 2 § 2). De terugbetaling van deze werken zal echter gebeuren via de subsidieregeling. De aannemer dient de nodige voorzorg te nemen dat de prestaties en bijhorende facturering kunnen worden opgesplitst in functie van het projectgedeelte op de gemeenteweg en dat op de gewestweg.

De terugbetaling door het Gewest gebeurt eveneens na de voorlopige oplevering van de werken. Er kan gecombineerd dossier worden ingediend.


MOB14312F01.jpg