Opmaak van een prioriteitenlijst voor carpoolparkings in West-Vlaanderen

Inleiding

1.1 Aanleiding tot de studie

Bij een aantal gemeenten en steden binnen West-Vlaanderen leeft de visie om een carpoolparking te voorzien op hun grondgebied. Deze visie is dan ook opgenomen in verschillende gemeentelijke mobiliteitsplannen.

Omwille van de budgettaire, verkeerskundige en ruimtelijke impact moet een carpoolparking evenwel oordeelkundig ingeplant worden.

1.2 Doelstelling van de studie

De territoriale afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid West-Vlaanderen wenst een zicht te krijgen op locaties die potentieel interessant zijn als een carpoolparking. Op die manier wordt het mogelijk een oordeelkundigadvies te geven op vragen vanuit de steden en gemeenten. Daarom heeft de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid een studie Carpoolparkings West-Vlaanderen uitgeschreven.

De studie Carpoolparkings West-Vlaanderen heeft als doelstelling : het uitwerken van een beleid rond carpoolparkings om de komende jaren gericht te kunnen antwoorden op vragen vanuit de gemeenten en steden.

De studie laat ons toe om op basis van een bepaling van de potentie een gericht beleid rond carpoolparkings uit te werken. Het eindresultaat van de studie is dan ook een prioriteitenlijst voor nog te realiseren carpoolparkingsen verbeteracties op de bestaande carpoolparkings in West-Vlaanderen.

1.3 Procesverloop

De studie omvat 2 grote luiken. In een eerste luik is aan de hand van een aantal stappen, een prioriteitenlijst opgemaakt van te realiseren/optimaliseren carpoolparkings. In een tweede luik zijn een aantal conceptoplossingenuitgewerkt voor de aanleg van nieuwe carpoolparkings en dit op basis van de kritische succesfactoren. De gehanteerde methodiek per luik wordt hierna kort geschetst.