Carpoolparkings Vlaanderen

Inleiding

Bij de keuze om al dan niet te carpoolen worden mensen beïnvloed door een aantal factoren. De Vlaamse Overheid wenst inzicht te krijgen in de factoren die het carpoolen stimuleren. Meer bepaald wil ze de mogelijke kritische succesfactoren kennen m.b.t. het gebruik van carpoolparkings in Vlaanderen. Hiertoe werd opdracht gegeven aan MINT (met medewerking van Omgeving) om, vertrekkende van een inventarisatie van potentieel invloedrijke kenmerken (verkeerskundige, ruimtelijk-technische,...), op zoek te gaan naar mogelijke typologieën van carpoolparkings en hoe het eventuele succes van hun gebruik te verklaren valt door de geïnventariseerde kenmerken.

In dit rapport wordt eerst een benchmarkstudie besproken die peilt naar de gestelde eisen en eventuele succesfactoren van carpoolparkings in Nederland. Hierdoor wordt inzicht verkregen hoe in het buitenland wordt omgegaan met de inrichting van carpoolparkings en het stimuleren van carpoolen.

In voorliggende studie werden de 63 carpoolparkings in Vlaanderen gebruikt. Deze worden opgelijst in hoofdstuk 3, samen met hun evolutie doorheen de laatste 5 jaar. Het is op deze bestaande parkings dat een inventarisatie gebeurt van 3 soorten factoren: inrichtingskenmerken, directe verkeerskundige factoren en verplaatsingsfactoren.

In hoofdstuk 4 worden de inrichtingskenmerken geïnventariseerd. Voor deze kwalitatieve inventarisatie werd uitgebreid terreinwerk verricht. Op basis hiervan wordt informatie verstrekt over de inrichting van de carpoolparkings, al dan niet voorzien van beeldmateriaal of grafieken. Verder wordt een eerste aanzet gegeven naar mogelijke knelpunten en potenties.

Hoofdstuk 5 breidt de gegevens verkregen in de inventarisatie uit met functionele data in verband met de relatie tussen de carpoolparking en de woon-werkverplaatsing. Het betreft hier een kwantitatieve inventarisatie op basis van het modelinstrument Vlaanderen van zowel de directe verkeerskundige als de verplaatsingsfactoren. Samen met de inrichtingskenmerken uit het vorige hoofdstuk vormen zij de factoren die mogelijk een invloed hebben op het succes van een carpoolparking.

In hoofdstuk 6 worden de factoren die in voorgaande twee hoofdstukken naar voren werden gebracht, getoetst naar hun eigenlijke invloed op het succes van een carpoolparking. Door toevoeging van de carpoolparkings aan het modelinstrument Vlaanderen wordt de invloed van elke factor geschat in de totale motivatie om al of niet voor een parking te kiezen.

Nu de meest relevante factoren gekend zijn, wordt in hoofdstuk 7 het gebrek aan succes van de tien slechtst presterende carpoolparkings verklaard. Ook worden hier de uitbreidingsmogelijkheden bekeken van de best scorende parkings. In hoofdstuk 8 gebruiken we de gevonden factoren dan om een aantal potentiële locaties voor een carpoolparking te bepalen. De conclusie tenslotte, bundelt de belangrijkste bevindingen van de gepresenteerde studie.