1. Inhoud van de synthesenota

De hoofdstukken hebben een nummering die begint met 2, om een duidelijk onderscheid te maken met en verwijzing mogelijk te maken naar de nummering van de hoofdstukken in de Oriëntatienota (fase 1) en het Beleidsplan (fase 3).

2.1 Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten en de besluiten worden gepresenteerd.

 • Samenvatting resultaten.
 • Besluiten.
 • Wijze waarop het thema verder wordt uitgewerkt.

 

Het onderzoeksrapport kan als bijlage worden toegevoegd.

2.2 Knelpunten, kansen en doelstellingen

De synthesenota is een document dat op zichzelf kan gelezen worden, daarom worden de probleemstelling en doelstellingen uit de oriëntatienota (hoofdstuk 1.4 en 1.5) overgenomen.
Deze worden aangevuld met de conclusies uit de uitgevoerde onderzoeken.

 • Knelpunten-kansentabel en/of
 • Knelpunten-kansenkaart (voorkeur).

2.3 Nulscenario

Nulscenario : referentiesituatie vandaag met uitvoering van de goedgekeurde plannen, het huidig mobiliteitsplan en het actuele beleid voor de volgende 10 jaar.
Het nulscenario heeft vele mogelijkheden :

 • het is nog steeds autogericht
 • er is nog steeds niets uitgevoerd van het beleidsscenario
 • het bevat elementen van het vorige beleidsscenario
 • het beleidsscenario is op verschillende punten in uitvoering
 • het beleidsscenario is nagenoeg volledig uitgevoerd
 • er is geen voorgaand beleidsscenario, wel een bestaand beleid
 • ...

2.4 Opbouw van scenario's 'duurzame mobiliteit' volgens de werkdomeinen A-B-C

Deze stap omvat minimaal twee nieuwe duurzame scenario's waarvan ten minste één scenario uitdagender is dan het beleid op dit ogenblik wil realiseren. Dit is een ontwikkelingsscenario, een oefening in leren denken in ambitieniveaus.
De methodiek met de werkdomeinen A-B-C blijft behouden.

Mogelijke thema's voor scenario's:

 • verkeersleefbaarheid
 • verkeersveiligheid;
 • routes voor zwaar vervoer;
 • parkeerbeleid;
 • sluikverkeer weren;
 • autoluwe kernen;
 • trage wegen;
 • toegankelijkheid;
 • gemeentegrensoverschrijdende aspecten;
 • openbaar vervoer;
 • milieueffecten van mobiliteit op natuur en mens.

 

Bedenkingen over de actuele praktijk.

 • In regel zijn er vroeger te vaak varianten gemaakt, meer dan scenario's.
 • Bovendien werden deze scenario-varianten opgebouwd rond grote autogerichte investeringen (omleidingen) van het Vlaams gewest.
 • Het maximale scenario was het beleidscenario of ging niet verder.
 • Het beleidsplan was soms niet echt duurzaam.

Aanbevelingen:

 • scenario's los van projecten (WAT oplossen, HOE is voor later);
 • uitzonderlijk en mits motivering kan met meerdere varianten gewerkt worden.

 

Tip: geef uw scenario's een wervende titel.

2.5 Afweging van de scenario's

(Afweging scenario's is nu een bijkomende stap, maar was vroeger reeds een onderdeel.)

Opgave is de voorgestelde scenario's en hun samenstellende ABC-maatregelen af te wegen ten opzichte van de doelstellingen. Minimaal zijn dit de doelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen. Bijkomend kan worden afgewogen aan de lokale doelstellingen. De criteria om te toetsen aan de doelstellingen zijn niet bepaald. De methodiek is evenmin bepaald.
De afweging van de scenario's eindigt met een waardeoordeel van de actoren op de scenario's op basis van de doelstellingen.

 • Consensus en afwijking in de beoordeling worden aangegeven.
 • De GBC neemt een besluit en geeft een rangorde aan de scenario's.
 • Desgevallend wordt hier voorzien in een inspraak-/participatiemoment.

 

Aanbeveling: de GBC stelt de beoordelingscriteria vast. Elke actor kan een eigen systeem hanteren om zijn waardeoordeel over deze criteria te vormen. In het verleden werden de acties meestal gequoteerd op een numerieke schaal of met een quotering van dubbel min tot dubbel plus. (- - , -, 0, +, + +. ).

2.6 Bijlagen

 • Samenstelling GBC. *
 • Procesverloop (data en thema van de bijeenkomsten). *
 • Verslagen GBC.
 • Desgevallend : advies PAC/RMC Fase 1.
 • Desgevallend : onderzoeksrapport.
 • Desgevallend : documenten m.b.t. het participatietraject.

 

* Deze kunnen evtl. ook worden verwerkt in een inleidend hoofdstuk.