1. Inleiding

In de methodiek voor de evaluatie en herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt : het actieprogramma, uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C, kan worden herschikt in andere programmatabellen vanuit verschillende invalshoeken. Door de acties vanuit vijf diverse invalshoeken te rubriceren verkrijgt men vijf programmatabellen, die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en doel.

De tijdshorizon van een actieplan is 10 jaar.

Verplicht

1. Actieprogramma A-B-C
Klassieke, volledige opsomming en structurering van de maatregelen via de werkdomeinen A-B-C en een verdere onderverdeling in subwerkdomeinen (A(n)-C(n)).

Aanbevolen

2. Werkprogramma per locatie
Een concreet werkprogramma : wat moet op welke plek gebeuren ?
Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen.

3. Investeringsprogramma KT, MLT, LT
Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn ? En hebben we hiervoor genoeg middelen ?
Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte.

4. Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen
Hoe maak ik de beleidsvisie concreet ?
Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen ?
Te gebruiken door de beleidsmakers.

5. Takenprogramma per initiatiefnemer
Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken ?
Te gebruiken door de vaste leden van de GBC voor de onderlinge werkverdeling.
De initiatiefnemers zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen.

Op deze manier wordt het mobiliteitsplan, waar het actieplan deel van uitmaakt, daadwerkelijk een integraal document waar de verschillende instanties en betrokkenen concreet mee aan de slag kunnen.

De opmaak van vijf inhoudelijk identieke programmatabellen lijkt op het eerste zicht een planlastverzwaring, maar is het tegendeel : het gaat om één tabel die multifunctioneel wordt gemaakt en diverse andere beleidsdocumenten en -plannen overbodig kan maken of verlichten.
Het is dus niet de bedoeling dat de programmatabellen afzonderlijk worden opgemaakt, maar dat vanuit het Actieprogramma A-B-C de andere tabellen worden gegenereerd. Als er in een van de programmatabellen iets gewijzigd wordt aan de acties, moet dat natuurlijk ook wijzigen in de andere tabellen : de vijf programma's moeten inhoudelijk identiek zijn.

Om het Actieprogramma A-B-C in te voeren en de verschillende programmatabellen te genereren wordt een Access-tool ter beschikking gesteld. Dat leidt er ook toe dat de actieprogramma's van de verschillende gemeenten gelijkvormig zijn.

Sommige programmatabellen kunnen nuttig zijn voor de communicatie omdat ze door hun vorm het actieplan toegankelijk en aanschouwelijk maken.

2. Toelichting over de afzonderlijke programmatabellen

2.1 Actieprogramma A-B-C

Het Actieprogramma A-B-C is een overzichtelijke, verkorte en schematische weergave van het mobiliteitsplan.

Het Actieprogramma A-B-C is een nuttig beleidsinstrument voor het opstellen van het jaarprogramma van de gemeente. Het kan in het midden van de legislatuur of vroeger worden aangepast via een voortgangsverslag.

Het wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen:

 • werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten;
 • werkdomein B: netwerken;
 • werkdomein C: ondersteunende maatregelen.

 

Het Actieprogramma A-B-C is een tabel (spreadsheet of database) die geordend per werkdomein alle acties weer. Per actie wordt aangegeven:

 • nummer van de actie;
 • inhoud van de actie;
 • locatie van de actie;
 • tijdshorizon:
  • korte termijn KT (0 -3 jaar);
  • middellange termijn MLT (4 -6 jaar);
  • lange termijn LT (+6 jaar tot 10 jaar);
 • initiatiefnemers;
 • betrokken partners;
 • kostenraming: voor (minimaal de) KT-acties, met een eindtotaal KT;
 • hoofddoelstelling waarin de actie kadert;
 • prioriteit: hoog, gemiddeld of laag.
 • evtl. aanvullende informatie omtrent de uitvoering : datum, kostprijs, ...

 

Dit Actieprogramma A-B-C kan met de Access-tool omgezet worden in de vier andere programmatabellen (zie 2.2 tot 2.4).

Voorbeeld Actieprogramma A-B-C

tabel1.jpg

2.2 Werkprogramma per locatie

Voorbeeld

tabel2.jpg

2.3 Investeringsprogramma KT, MLT, LT

Voorbeeld

tabel3.jpg

2.4 Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen

Door de verschillende maatregelen vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen te ordenen wordt het mogelijk om specifiek voor die doelstelling een actieplan op te stellen, bijv. verkeersveiligheid of milieu. Door bijvoorbeeld de doelstelling "milieu" expliciet op te nemen, kan vrij snel de link met het milieubeleid (Samenwerkingsovereenkomst) worden gelegd. Er ontstaat dan een eenvoudig en volledig overzicht van alle milieugerelateerde projecten en acties. Dat maakt de communicatie met de milieu- of duurzaamheidsambtenaar erg transparant.

Voorbeeld

tabel4.jpg

2.5 Takenprogramma per initiatiefnemer

Voorbeeld

tabel5.jpg

3. Praktisch

Als inleiding van het actieplan kan onderstaande tekst gebruikt worden.

Bij de evaluatie en herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt. Dat wil zeggen dat het ...
 • Actieprogramma A-B-C uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C

ook werd herschikt volgens andere invalshoeken. Op die manier bekomt men programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en functionaliteit:

 • Werkprogramma per locatie
  Een concreet werkprogramma : wat moet op welke plek gebeuren?
  Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen.
 • Investeringsprogramma KT, MLT, LT
  Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn ? En hebben we hiervoor genoeg middelen ?
  Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte.
 • Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen.
  Hoe maak ik de beleidsvisie concreet ? Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen ?
  Te gebruiken door de beleidsmakers.
 • Takenprogramma per initiatiefnemer.
  Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken?
  Te gebruiken door de diverse vaste leden van de GBC voor de onderlinge werkverdeling.
  De initiatiefnemers zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen.

De mobiliteitsbegeleiders kunnen de Access–toepassing waarmee op een vlotte manier de 5 programmatabellen zijn op te maken, leveren.

Eerst zal het Actieprogramma vanuit de invalshoek 'werkdomeinen' worden ingegeven waarna de tool de andere programma's automatisch zal genereren.