Provinciale Commissie Verkeersveiligheid

Wat doet de PCV?

De PCV onderzoekt kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen die niet onder de projectmethodologie van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2019 vallen. Deze maatregelen moet relatief snel op het terrein geïmplementeerd kunnen worden. De PCV streeft ernaar om elk dossier af te handelen binnen een tijdsspanne van 6 maanden, te rekenen vanaf het binnenkomen van de aanvraag op de afdeling.

Welk soort maatregelen komt aan bod in de PCV?

In de PCV worden projecten besproken die wegens hun beperkte budgettaire impact niet nominatief in een investeringsprogramma van AWV vermeld worden. Aanpassingen tot maximaal 500.000 euro kunnen als kleine projecten beschouwd worden. Bijvoorbeeld kleine aanpassingen van kruispunten ten voordele van voetgangers en fietsers of het openbaar vervoer, of eenvoudige wijzigingen in het wegbeeld zoals lokale middenbermen, asverschuivingen, uitstulpingen van voetpaden, wegversmallingen, verkeersplateaus, wenselijkheid van gemarkeerde voetgangersoversteekplaatsen, ... Aanpassingen die het budget van 500.000 euro overschrijden, moeten voorgelegd worden aan de projectstuurgroep .

Wie zetelt in de PCV?

Het afdelingshoofd van territoriale wegenafdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (voorzitter), de mobiliteitsbegeleider van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de bevoegde dienstkringingenieur en/of betrokken districtschef van de territoriale wegenafdeling van AWV, de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) van AWV, De Lijn, de politiediensten, de lokale overheid, Vias institute en de provincie.

De PCV in uw provincie?

Lokale overheden die een knelpunt willen bespreken op de PCV kunnen een aanvraag indienen bij hun regiomanager van AWV.