1. Inleiding

Tijdens de opmaak van het (nieuwe) gemeentelijk mobiliteitsplan worden mogelijke scenario's onderzocht (Fase 2) en gekozen (Fase 3) per werkdomein.
Er zijn drie vaste werkdomeinen:

 • Werkdomein A. Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten.
 • Werkdomein B. Netwerken per modus.
 • Werkdomein C. Ondersteunende maatregelen.

De werkdomeinen worden indien mogelijk gevisualiseerd in heldere kaarten.

2. Werkdomein A - Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten

Ruimtelijke ontwikkelingen Aandachtspunten
A.1
Ruimtelijke planning.
 • Op basis van het ruimtelijke structuurplannen, afbakeningsprocessen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...
 • Mobiliteitseffecten van nieuwe ontwikkelingen,  bouwprojecten, ...
 • Gebiedsgerichte visie op deelkernen of -zones
A.2
Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit.
 • Locatiebeleid.
 • Specifieke strategische projecten (herinrichting van kerngebieden, autoluwe centra, weginfrastructuren, masterplan toegankelijk openbaar domein..).
 • Strategische intermodale knooppunten (stationsherwaardering, hoofdhaltes, randparkings, goederenterminal...).
A.3
Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen.
 • Op basis van het ruimtelijke structuurplannen en vorig mobiliteitsplan.
 • Afstemming aanpalende gemeenten.

3. Werkdomein B - Netwerken per modus

Netwerken en/of voorzieningen
(gerangschikt volgens het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer, dan personenwagen (individueel gemotoriseerde vervoer).
Aandachtspunten

B.1
Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

 • Autoluwe kernen en autovrije gebieden.
 • Aantrekkelijke looproutes.
 • Trage wegen
 • Toegankelijk openbaar domein.
 • Schoolomgevingen

B.2
Fietsroutenetwerk

 • Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
 • Lokale fietsroutes en recreatieve fietsroutes.
 • Trage wegen.
 • Oversteekpunten.

B.3
Openbaarvervoernetwerk 

 • Actualiseren aanbod.
 • Doorstromingsmaatregelen.
 • Uitwerken hoofdhaltes.
 • Herwaardering stations en haltevoorzieningen.
 • Overstappunten.
 • Toegankelijkheid haltevoorzieningen, informatie en voertuigen.

B.4
(Her)inrichting van wegen   

 • Afbakening snelheidsregimes.
 • Selectief aanbod aan nieuwe infrastructuur.
 • Sluipverkeer weren.
 • Routes voor zwaar vervoer, gewichtsbeperkingen.
 • Poorteffecten.
 • Aanpak gevaarlijke punten en wegvakken.
 • Bewegwijzering   

B.5
Parkeerbeleid   

 • Gedifferentieerd en multimodaal aanbod aan parkeermogelijkheden (fiets-auto-vracht).
 • Tariefstructuur.
 • Doelgroepen (bewoners, bezoekers, personen met een beperking, ...).  

B.6
(Goederen)Vervoer over water 

 • Overslag.
 • Veerdiensten.
 • Goederenvervoer per spoor 

4. Werkdomein C - Ondersteunende maatregelen

 Ondersteunende maatregelen

 Aandachtspunten

C.1
Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, evenementen. 

 • Welke partners?
 • Doelgroep en beoogde effecten?
 • Te gebruiken instrumenten? (bijv. MOBER..)

C.2
Tarifering

 • Openbaar vervoer.
 • Parkeren. 

C.3
Algemene sensibilisering
Marketing, informatie en promotie naar doelgroepen   

 • Mogelijke communicatiestrategieën.
 • Aangeven voor welke projecten    

C.4
Handhaving   

 • Taakstelling voor de politiezone.
 • Snelheid
 • Parkeren
 • Zwaar vervoer

C.5
Beleidsondersteuning

 •  Interne gemeentelijke organisatie, specifieke gemeentelijke ambtenaar, (permanente) vorming, ...

C.6
Monitoring en evaluatie *

 • Wie, wat, waar, wanneer ?* Bij monitoring en evaluatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene uitgangspunten/visie die thuishoort in het tekstuele gedeelte van het beleidsplan (hfds. 3.5.2), en in het oplijsten van concrete monitorings- en evaluatiemaatregelen die worden vermeld in het actieprogramma.

Een voorbeeld in relatie tot verkeersonveiligheid :
 • In de tekstuele uitwerking van het flankerende beleid worden de gewenste monitoringscriteria nader omschreven : bv. ongevallenanalyse met onderscheid naar plaats, aard, type weggebruiker, ernst, tijdstip,...
 • In het actieprogramma wordt ingeschreven dat de lokale politie jaarlijks een analyse van de ongevallen op de N-wegen en op de overige verbindende en ontsluitende wegen rapporteert aan de GBC.