1. Inleiding

1.1.    Achtergrond

De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan via de sneltoets leidt tot één van deze drie resultaten:

 • Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
  Eén of meerdere actoren staat niet meer achter het beleidsscenario van het bestaande mobiliteitsplan of een aantal strategische keuzes worden in vraag gesteld; het mobiliteitsplan is aan vernieuwing toe.
  In deze grondige herziening wordt de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan overgedaan volgens de driefasenmethodiek van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Subsidiëring is mogelijk.
 • Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
  Er wordt gekozen om één of meerdere specifieke thema's toe te voegen aan het mobiliteitsplan (verbreden) en/of verder uit te werken (verdiepen).
  Dat gebeurt in verschillende stappen, gespreid over drie fasen: Verkenningsfase - Uitwerkingsfase - Mobiliteitsplanfase (waarbij Mobiliteitsplanfase overeenkomt met Fase 3 van de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan). Subsidiëring is mogelijk.
 • Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
  Het bestaande mobiliteitsplan is nog voldoende actueel en gedragen, waardoor het verder uitgevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan wordt dus bevestigd. Toch kan het zijn dat elementen in de planningscontext zijn gewijzigd of dat er minimale aanpassingen aan de tekst nodig zijn. Daarnaast is het van belang om het actieplan te actualiseren. Subsidiëring is niet mogelijk.

1.2 Doel

Deze nota loodst je vlot door Spoor 3. Het is belangrijk dat het eindproduct van dit spoor (een bevestigd-geactualiseerd mobiliteitsplan) een duidelijk leesbaar document is. Dat houdt in dat er opnieuw een volledig samenhangend (geheel van) document(en) wordt samengesteld.

Het geactualiseerd beleidsplan dient niet voor advies aan de RMC te worden voorgelegd, maar het is van belang dat het aangepast actieprogramma in consensus is aangenomen in de GBC. Facultatief kan het aan de RMC worden voorgelegd. Het geactualiseerd actieprogramma dient ook niet opnieuw te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De definitieve versie wordt aan de GBC-leden en de voorzitter van de RMC overgemaakt.

2. Schematisch overzicht

spoor 3 - schema 1.jpg

3. Werkwijze

3.1 Stap 1: Overlopen bestaand mobiliteitsplan

Overloop het bestaande mobiliteitsplan en duid aan welke items ondertussen zijn veranderd. Besteed hierbij vooral aandacht aan de planningscontext en het actieplan.

Alle wijzigingen in de planningscontext moeten in het geactualiseerd mobiliteitsplan worden opgenomen. Ook het actieplan moet volledig actueel zijn:  welke acties zijn uitgevoerd, welke zijn uitgesteld, welke zullen niet meer plaatsvinden, welke moeten worden toegevoegd?

Maak binnen de GBC concrete afspraken over het verdere procesverloop: welke items moeten worden geactualiseerd, wie doet wat, ...

3.2 Stap 2: Toevoegingen

Voeg de volgende elementen toe aan het mobiliteitsplan:

 • Een oplijsting van de volledige planningscontext (één A4-tje is voldoende).
  Duid per plan aan of de inhoud is veranderd sinds het vorige mobiliteitsplan. Indien dat zo is, vermeld je in welke mate dit relevant is voor het geactualiseerd mobiliteitsplan.
 • Maak kleine wijzigingen in de tekst van het mobiliteitsplan, na consensus in de GBC. Bv. aanpassing Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), definitieve categorisering PRS, ... Die aanpassingen zijn van beperkte omvang en vereisen geen onderzoek.
 • Maak een overzicht met alle wijzigingen en toevoegingen. Geef per punt paginanummers en/of titelnummers aan.

3.3 Stap 3: Actieplan

Actualiseer het bestaande actieplan met de volgende verplichte elementen:

 • lijst de gerealiseerde acties op en evalueer ze in enkele zinnen;
 • stel het actieprogramma ABC op;
 • voeg nieuwe acties, die passen in de visie van het mobiliteitsplan toe;
 • herbekijk de timing van acties die nog niet uitgevoerd zijn.

Voor details over Actieplan/Actieprogramma ABC, zie: 'Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan'.

3.4 Stap 4: Bevestigd-geactualiseerd mobiliteitsplan

De gemeenteraad stelt het bevestigd-geactualiseerd mobiliteitsplan vast.

Als er wordt gekozen om het geactualiseerde plan voor te leggen aan de RMC, stelt de gemeenteraad het plan voorlopig vast. De voorzitter van de GBC maakt het geactualiseerd mobiliteitsplan samen met de GBC-verslagen over aan de voorzitter van de RMC en de kwaliteitsadviseur. Na bespreking in de RMC verleent de kwaliteitsadviseur een advies. Bij een gunstig advies kan de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vaststellen.

Veel voorkomende vragen