Samenwerkingsovereenkomst VII
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg ter verbetering van de ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest, de lokale overheid en de beheerder/projectontwikkelaar) zich ertoe de gewestweg herin te richten om een veilige aansluiting te verzekeren van de ontsluitingsinfrastructuur voor een tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzone.

Doel van de werken is de multimodale bereikbaarheid van de zone te verbeteren rekening houdend met het STOP-beginsel. Het project moet een verbetering inhouden van de bereikbaarheid van de zone met verschillende transportmiddelen, namelijk te voet, per fiets, met verschillende vormen van openbaar vervoer, met individueel gemotoriseerd transport.

De herinrichting van de gewestweg als gevolg van een nieuwe of aangepaste ontsluiting kan betrekking hebben op :

  • De herinrichting van een bestaand kruispunt
  • De inrichting van een nieuw kruispunt
  • De herinrichting van een wegvak i.f.v. de ontsluiting
  • De aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt .

 

De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op en zorgt voor de prefinanciering.

Het gewest betaalt een bijdrage in de kosten van de werken op de gewestweg, m.u.v. onteigeningskosten, voetpaden, straatmeubilair, groen binnen de bebouwde kom, DWA-riolering en RWA-riolering dat niet ten laste is van het Gewest. Deze bijdrage bedraagt 60% voor herinrichtingswerken en 40% voor de inrichting van een nieuw kruispunt. Wanneer de beheerder/projectontwikkelaar bereid is een hoger aandeel van de kosten van werken op zich te nemen, kan de gewestbijdrage naar beneden worden aangepast.

Zie de modeltekst voor alle verbintenissen van alle partijen.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest en desgevallend De Lijn.

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst VIISamenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg ter verbetering van de ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone