Samenwerkingsovereenkomst III
Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van tram- en busbanen en andere doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer in de gemeente(n)

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (de VVM De Lijn, het gewest, de lokale overheid eneventuele andere) zich ertoe:

 • de informatieverstrekking over en de promotie van het openbaarvervoeraanbod te optimaliseren met als doel het openbaar vervoer te stimuleren
 • doorstromingsbevorderende maatregelen te nemen met als doel het aandeel van het geregeld vervoer te verhogen in de vervoersstroom binnen een bepaald bedieningsgebied.
 • desgevallend de overstap tussen de diverse, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden te faciliteren door de aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt .

 

In een bijlage van de samenwerkingsovereenkomst wordt aangekruist welke doorstromingsbevorderende maatregelen zullen worden gerealiseerd. Er kan gekozen worden uit de volgende maatregelen, die ook kunnen gecombineerd worden:

  1. aanleg van een vrije trambaan;
  2. aanleg van een vrije tram- en busbaan;
  3. aanleg van een vrije busbaan;
 1. herinrichting van een kruispunt;
 2. voorbehouden van een weggedeelte voor voertuigen van het geregeld vervoer door middel van een specifieke structuur:
  1. bussluis;
  2. slagboom;
  3. verzinkbare paal;
 3. uitrusten van een kruispunt met driekleurige, gefaseerde lichtsignalisatie met verkeerslichtenbeïnvloeding;
 4. herinrichting van halteplaatsen van het geregeld vervoer (volgens de richtlijnen uit het dienstorder AWV 1999/12: de inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer langs gewestwegen);
 5. verminderen of anders inrichten van parkeerplaatsen;
 6. de aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt;
 7. voeren van een handhavingsbeleid, gericht op het ondersteunen van de in bijlage 1 gekozen maatregel(en) én van de algehele goede doorstroming van de voertuigen van het geregeld vervoer;
 8. andere.

De maatregelen van  4°, 5°, 6° en 8°, alleen of onderling gecombineerd, kunnen toegepast worden zonder het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

De partijen bepalen na onderling overleg in dezelfde bijlage ook het aandeel van elke partij in de reële kostprijs van de gekozen maatregel(en).

Als principieel engagement van alle partijen geldt dat, bij de (her)aanleg van alle door hen beheerde wegenis, een voldoende ruime maatvoering gehanteerd wordt, zodat de noodzakelijke bewegingen van bussen en/of trams van het geregeld vervoer op vlotte wijze kunnen plaatsvinden. Dat engagement geldt zowel op gewest- als op provinciale en gemeentewegen.

De wegbeheerder(s) engageren zich om ook op de andere wegvakken die de betrokken lijnen gebruiken geen maatregelen te nemen die de voorziene commerciële snelheid en regelmaat van het geregeld vervoer hinderen. Dit om te voorkomend dat de ‘winst’ die gehaald wordt uit de doorstromingsmaatregelen elders teniet wordt gedaan.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met De Lijn en desgevallend het gewest

Modeltekst Samenwerkingsovereenkomst IIISamenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van tram- en busbanen en andere doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer in de gemeente(n)