Samenwerkingsovereenkomst I
Samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een gewestweg

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen (het gewest, de lokale overheid, e.a.) zich ertoe nieuwe gewestwegen aan te leggen of herin te richten volgens het projectontwerp zoals besproken in de projectstuurgroep na het doorlopen van de projectmethodologie (zie inleiding type projecten) met als doel bij te dragen tot duurzame mobiliteit.

Het ontwerp houdt daarbij rekening met de principes van duurzaam parkeerbeleid en de noden van verkeersveiligheid. Het ontwerp legt duidelijk vast waar en hoeveel ruimte er op het openbaar domein van het herin te richten wegvak strikt nodig is om personen- en vrachtwagens te laten stilstaan en/of te parkeren.

Concreet betekent dat onder meer:

 • de herinrichting van een doortocht met infrastructurele maatregelen die
  • een snelheidsremmend effect hebben;
  • meer plaats bieden aan voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers;
  • de onderlinge zichtbaarheid van de weggebruikers verbeteren;
  • de oversteekbaarheid van de weg door de zachte weggebruikers verbeteren;
  • het woonklimaat gunstig beïnvloeden;
  • de voorzieningen voor het openbaar vervoer inpassen.
 • de aanleg of herinrichting van een wegvak buiten de bebouwde kom met het oog op
  • de optimalisering van het wegennet
  • de afstemming van de infrastructuur op de gewenste snelheidsregime van de weg
  • de afstemming van de infrastructuur op een verkeersveilige inrichting voor elke weggebruiker
 • nieuwe fietspaden langs gewestwegen  en/of fietspaden langs gewestwegen verbeteren om de volgende aspecten te verhogen:
  • de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die het fietspad mag gebruiken;
  • de bereikbaarheid met de fiets;
  • het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen.
 • een verlichting plaatsen ter hoogte van:
  • kruispunten en wegvakken van een primaire of secundaire gewestweg;
  • heringerichte kruispunten van lokale gewestwegen;
  • wegvakken van lokale gewestwegen waar fietspaden van het bovenlokale, functionele fietsroutenetwerk aangelegd of verbeterd werden.
  • De verlichting is in functie van de noodzaak om een deel van of het volledige wegvak te verlichten, zonodig aangepast aan de historische omgeving, de bestaande groenstructuur, de natuurgebieden en het leefmilieu en heeft in hoofdzaak de bedoeling om gevaarsituaties tot een minimum te beperken. De verlichtingsinstallatie moet voldoen aan de voorschriften van het typebestek van de Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector in België.
 • een kruispunt op een gewestweg herinrichten of een oversteekplaats op een gewestweg (her)aanleggen met als doel de verkeersveiligheid en de multimodale bereikbaarheid te bevorderen. Concreet kan dat betekenen:
  • het verminderen van het aantal potentiële conflictpunten (door bijvoorbeeld een rotonde, een ongelijkvloerse herinrichting, …);
  • het beveiligen van de conflictpunten (door bijvoorbeeld verkeerslichten, al dan niet conflictvrij geregeld);
 • een Hoppinpunt inrichten op een gewestweg met als doel de overstap te faciliteren tussen de diverse, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Concreet kan dat betekenen:
  • het optimaliseren van halte-infrastructuur voor het openbaar vervoer dat goed en veilig bereikbaar is, met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een  mobiliteitsbeperking;
  • het voorzien van voldoende en veilige fietsenstallingen en deze desgevallend uitrusten met laadmogelijkheden;
  • de voorzieningen voor deelsystemen en andere aanbieders van vervoer op maat inpassen;
  • waar nodig voorzien van parkeerplaatsen voor personenwagens en deze desgevallend uitrusten met laadmogelijkheden.

Het gewest

 • betaalt de aanleg of herinrichting van de gewestweg, uitgezonderd de kosten die de andere partijen voor hun rekening nemen.
 • betaalt de herinrichting van het kruispunt of de (her)aanleg van de oversteekplaats
 • beheert en onderhoudt de verlichting en betaalt het elektriciteitsverbruik.

De lokale overheid

 • betaalt de kosten voor stoepen en straatmeubilair. Ze betaalt ook de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom.
 • zorgt onder andere voor comfortabele en verkeersveilige aansluitingen van de bestaande fietsroutes op het nieuwe fietspad, past de bewegwijzering en het fietsrouteplan aan.
 • betaalt de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste valt van het gewest.
 • Treft de passende stedenbouwkundige maatregelen om het project te ondersteunen.

 

Zowel het gewest als de lokale overheid kunnen de rol van aanbestedende overheid vervullen.

Bij een herinrichting van een doortocht verbindt de gemeente zich ertoe om gedurende 10 jaar geen vraag te stellen naar nieuwe weginfrastructuur ter ontlasting van de heringerichte doortocht.

Modeltekst

De modelteksten op deze webpagina's zijn ter informatie. Het opstarten van een concreet dossier gebeurt altijd in overleg met het gewest.

Modeltekst Samenwerkingovereenkomst ISamenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een gewestweg