Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.A. Voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Welke regels moet u volgen bij een vergunning?

Opgelet, onderstaande is enkel van toepassing voor scenario 2 :
Een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club
Kortom : ik DOE vervoer

Weigering van een vergunning

Een vergunning wordt geweigerd als blijkt dat :

 • het vervoer niet beantwoordt aan de definitie van bijzondere vormen van geregeld vervoer;
 • de modelvergunning niet gebruikt is of niet volledig werd ingevuld;
 • niet voldaan is aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;
 • de collectieve arbeidsovereenkomsten die in Vlaanderen gelden niet wordt nageleefd.

Verplichtingen van de vervoerder

Verplichtingen die u als vervoerder moet nakomen voor de duur van de vergunning :

 • leef de bepalingen van de vergunning na, vooral wat betreft: verbindingen, continu├»teit, frequentie, reisweg en categorie van reizigers;
 • zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;
 • leef de collectieve arbeidsovereenkomsten na die gelden op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
 • respecteer de regelgeving inzake verkeersveiligheid.

Controle van de documenten

In Vlaanderen kunnen wegeninspecteurs, wegeninspecteurs-controleurs en de politie uw documenten controleren. Wegeninspecteurs en wegeninspecteurs-controleurs zijn ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Consequenties bij inbreuken op de regelgeving

De ambtenaren die uw documenten controleren kunnen uw vergunning voorlopig intrekken, in afwachting van het onderzoek, als u :

 • onjuiste gegevens verstrekt hebt bij de aanvraag tot of de vernieuwing van een vergunning;
 • niet langer voldoet aan een van de voorwaarden die vereist waren voor het afleveren van de bestaande vergunning ;
 • een ernstige inbreuk of herhaalde kleine inbreuken gemaakt hebt op de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid: voertuignormen, rij- en rusttijden van de bestuurders, parallel of tijdelijk geregeld vervoer organiseren zonder vergunning.

Wat gebeurt er nadat uw vergunning voorlopig is ingetrokken?

 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt een onderzoek in en hoort uw mening.
 • De minister informeert u over de beslissing binnen de drie maanden na de intrekking.

Wetteksten

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Taxidiensten - Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid