Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.A. Voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Scenario 2 : Een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club (Ik DOE vervoer)

Vergunning voor de toegang tot het beroep en de communautaire vergunning

Voor u als vervoerder een (niet-)grensoverschrijdende bijzondere vorm van geregeld vervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren (bestuurder inbegrepen), moet u beschikken over een vergunning voor de toegang tot het beroep. Om deze vergunning te verkrijgen moet worden voldaan aan vier voorwaarden die betrekking hebben op: vestiging, betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. Een vergunning voor de toegang tot het beroep kan worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid).

Om aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan moeten volgende personen volgende documenten kunnen voorleggen.

 1. Vestiging: De onderneming moet op werkelijke en duurzame wijze in een lidstaat gevestigd zijn.
 2. Betrouwbaarheid: Als de onderneming een natuurlijk persoon is (i.e., een éénmanszaak), moet die natuurlijke persoon en in voorkomend geval, de personen die de natuurlijke persoon heeft aangewezen om de vervoeractiviteiten van de onderneming permanent en daadwerkelijk te leiden, aan de voorwaarden van betrouwbaarheid voldoen. Als de onderneming geen natuurlijk persoon is, moeten de volgende personen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid voldoen:

  1. de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder of de directeur-generaal van de onderneming;
  2. de persoon die de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt.
  Alle personen die aan de voorwaarden van betrouwbaarheid moeten voldoen, dienen een uittreksel uit het strafregister (model 1) voor te leggen aan de administratie.
  Om de 5 jaar kan de administratie een uittreksel van het strafregister vragen. De onderneming beschikt dan over een termijn van 3 maanden om het gevraagde bewijs te leveren. Let wel op dat alle voorgelegde documenten minder dan 3 maand oud moeten zijn.
 3. Vakbekwaamheid: Als de onderneming een natuurlijk persoon is, voldoet ze aan de voorwaarde van vakbekwaamheid als die natuurlijke persoon of een andere door hem aangewezen persoon, die de vervoerswerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, houder is van een van de getuigschriften of van het bewijs van vakbekwaamheid. Als de onderneming geen natuurlijk persoon is, voldoet ze aan de voorwaarde van vakbekwaamheid als een van de natuurlijke personen die de vervoerswerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leiden, houder is van een van de getuigschriften of van het bewijs van vakbekwaamheid.

  Om het getuigschrift van vakbekwaamheid te behalen, moet men slagen voor het examen.
  De onderneming moet om de vijf jaar het bewijs leveren dat ze nog voldoet aan de voorwaarde van vakbekwaamheid. Bovendien moet de onderneming dat bewijs leveren telkens als de administratie erom verzoekt.
 4. Financiële draagkracht: Een onderneming voldoet aan de voorwaarde van financiële draagkracht als ze kan aantonen dat ze beschikt over:

  1. hetzij kapitaal en reserves waarvan de waarde minstens gelijk is aan 9000 euro voor het eerste voertuig, en 5000 euro voor elk extra voertuig;
  2. hetzij de vestiging van een hoofdelijke borgtocht waarvan de waarde minstens gelijk is aan 9000 euro voor het eerste voertuig, en 5000 euro voor elk extra voertuig.
  Om haar financiële draagkracht aan te tonen moet de onderneming adhv de meest recente jaarrekeningen of door middel van een attest van kapitaal en reserves dat is opgesteld door een bedrijfsrevisor, aantonen dat ze elk jaar beschikt over het bedrag aan kapitaal en reserves.

Bij de aanvraag voor een vergunning voor de toegang tot het beroep moet duidelijk zijn hoeveel voertuigen er worden ingezet voor geregeld en/of bijzonder geregeld vervoer én of er ook nog voertuigen zijn die worden ingezet voor ongeregeld vervoer. Tenslotte, in kader van het (toekomstig) e-register dienen wij ook te beschikken over de nummerplaten van de voertuigen die worden ingezet voor (bijzondere vorm van) geregeld vervoer.

Al deze info dient u te mailen naar michele.vandenneste@mow.vlaanderen.be.

Merk op dat wanneer u beschikt over een vergunning voor de toegang tot het beroep, afgeleverd voor het verrichten van (niet-)grensoverschrijdend geregeld of een bijzondere vorm van geregeld vervoer, het mogelijk is om een communautaire vergunning aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Een communautaire vergunning is nodig als u internationaal (bijzondere vormen van) geregeld vervoer wenst te organiseren.

De overeenkomst of de vergunning

Als u als vervoerder een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst aan te bieden, kan u in de meeste gevallen een overeenkomst sluiten met de opdrachtgever.

Overeenkomst voor bijzondere vormen van geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Sluit een overeenkomst met de opdrachtgever (school/instelling/bedrijf/club). Gebruik hiervoor de modelovereenkomst (zie bij 'Download').
  2. Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten - Zie voorbeeld.
  3. Stuur binnen de vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten een ingescande kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie (1 document) door naar de administratie via deze link

   U kunt de kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  4. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid onderzoekt of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug.
  5. OPGELET: de overeenkomst met keurmerk moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

Als het niet mogelijk is om een overeenkomst af te sluiten, vraagt u een vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer aan.

Vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer in :

   1. Open bovenstaande vergunningsaanvraag in MS Word formaat en vul alle gevraagde gegevens in
   2. Druk het forumier af op uw printer
   3. Handteken de afdruk en scan deze in
   4. Stuur het finale gehandtekende document door naar de administratie via deze link

   U kunt het gehandtekende formulier ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  2. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
  3. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen.
  4. OPGELET: de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid