Mobiel Vlaanderen
Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Welke regels moet u volgen?

Weigering van een vergunning

Een vergunning wordt geweigerd als blijkt dat :

 • het vervoer niet beantwoordt aan de definitie van geregeld vervoer;
 • de modelvergunning niet gebruikt is of niet volledig werd ingevuld;
 • niet voldaan is aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;
 • de collectieve arbeidsovereenkomsten die in Vlaanderen gelden niet wordt nageleefd.

Verplichtingen van de vervoerder

Verplichtingen die u als vervoerder moet nakomen voor de duur van de vergunning :

 • leef de bepalingen van de vergunning na, vooral wat betreft: verbindingen, continuïteit, frequentie, reisweg en categorie van reizigers;
 • zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;
 • leef de collectieve arbeidsovereenkomsten na die gelden op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
 • respecteer de regelgeving inzake verkeersveiligheid.

Controle van de documenten

In Vlaanderen kunnen wegeninspecteurs, wegeninspecteurs-controleurs en de politie uw documenten controleren. Wegeninspecteurs en wegeninspecteurs-controleurs zijn ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Consequenties bij inbreuken op de regelgeving

De ambtenaren die uw documenten controleren kunnen uw vergunning voorlopig intrekken, in afwachting van het onderzoek, als u :

 1. onjuiste gegevens verstrekt hebt bij de aanvraag tot of de vernieuwing van een vergunning;
 2. niet langer voldoet aan een van de voorwaarden die vereist waren voor het afleveren van de bestaande vergunning ;
 3. een ernstige inbreuk of herhaalde kleine inbreuken gemaakt hebt op de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid: voertuignormen, rij- en rusttijden van de bestuurders, parallel of tijdelijk geregeld vervoer organiseren zonder vergunning.

Wat gebeurt er nadat uw vergunning voorlopig is ingetrokken?

 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt een onderzoek in en hoort uw mening.
 • De minister informeert u over de beslissing binnen de drie maanden na de intrekking.

Wetteksten

Het personenvervoer over de weg wordt in Vlaanderen geregeld in het decreet Personenvervoer'. De praktische organisatie van personenvervoer staat vooral beschreven in de uitvoeringsbesluiten van dit decreet.

Geregeld vervoer - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

 • Decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 21/12/1990), gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992 (B.S. 29/12/1992), 20 december 1996 (B.S. 31/12/1996), 18 mei 1999 (B.S. 30/09/1999), 17 juli 2000 (B.S. 11/08/2000), 8 december 2000 (B.S. 13/01/2001), 22 december 2000 (B.S. 30/12/2000), 6 juli 2001 (B.S. 10/10/2001), 2 april 2004 (B.S. 04/06/2004), 27 april 2007 (B.S. 29/06/2007), 19 december 2008 (B.S. 29/12/2008)

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. van 21/08/2001), gewijzigd bij de decreten van 13 februari 2004 (B.S. 29/03/2004), 13 februari 2004 (B.S. 30/03/2004) - erratum (B.S. 17/05/2004), 7 juli 2006 (B.S. 05/09/2006), 8 mei 2009 (B.S. 06/07/2009)

 • Decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 04/06/2009), gewijzigd bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 van 8 juli 2011 (B.S. 25//07/2011)

 • Decreet van 8 mei 2009 betreffende het toegangsverbod tot voertuigen van de VVM (B.S. 06/07/2009)

 • Verordening (EG) nr. 1370/2007 van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad

 • Verordening (EU) nr. 181/2011 van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

 • Samenwerkingsakkoord van 1 januari 1991 tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest in verband met het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest (B.S. 02/04/1992)

 • Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in verband met het geregeld vervoer van en naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 31/10/1991)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende de modaliteiten van de aanwerving, de herbenoeming, de beëindiging, de voortijdige beëindiging en de evaluatie van het mandaat van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.18/10/2000)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van het geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (B.S. 31/08/2002) gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 april 2004 (B.S. 05/08/2004), 10 juli 2008 (B.S. 03/10/2008)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest (B.S. 23/01/2003)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement (B.S. 24/01/2003)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (B.S. 01/12/2003)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2011 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (B.S. 16/12/2011)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en tarieven van de VVM (B.S. 20/07/2004), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 (B.S. 01/03/2007) en 24 april 2009 (B.S. 28/05/2009)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (B.S. 04/04/2006)

 • Besluit de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 09/02/2010)

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van het personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (B.S.04/02/2011)

 • Ministerieel besluit van 21 november 2003 houdende de vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 01/01/2004 de klachtenbehandeling ingaat (B.S. 17/12/2003)

 • Ministerieel besluit van 9 juni 2004 houdende vaststelling van de gemeenten waar op 1 juni 2004 de klachtenbehandeling basismobiliteit ingaat (B.S. 30/06/2004)

 • Ministerieel besluit van 7 september 2005 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (B.S. 27/09/2005)

 • Ministerieel besluit van 24 februari 2012 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 05/04/2012)

 • Overeenkomst tussen de MIVB, de VVM en de SRWT van 20 september 2002 PDF bestand inzake vervoerbewijzen betreffende het gratis netabonnement voor 65-plussers

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid