Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[02-05-2013] GIPOD : minder hinder - platform voor de coördinatie van wegen- en nutswerken en manifestaties
Vandaag lanceert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Dat gloednieuwe platform zorgt voor een betere afstemming van het gebruik van het openbaar domein door verschillende diensten. Alle infrastructuurwerken, werken van nutsbedrijven en manifestaties worden in het GIPOD verzameld.

De verschillende partners de Vlaamse overheid (zoals het Agentschap Wegen en Verkeer), de Vlaamse Raad voor Netbeheerders (VRN), Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en De Lijn kunnen gemakkelijker samenwerken. Zo kan de hinder in tijd en ruimte voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt worden door synergie- en conflictmanagement. De Lijn kan dankzij de informatie rekening houden met omleidingen en zo haar dienstverlening verbeteren. Tegen het einde van dit jaar zullen weggebruikers hun reisroute kunnen berekenen, rekening houdend met werken, manifestaties of omleidingen die op hun reisweg liggen.

[24-04-2013] Acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie tekenen samen met de bevoegde ministers een protocolakkoord
Er is een akkoord gevonden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten en de acht schippersverenigingen en hun koepelorganisatie. De inhoud van het protocolakkoord wordt nu verdedigd in de sector om binnen de 24u de algemene schorsing van de acties op het terrein te bekomen. Op 17 april had Melchior Wathelet met de steun van de drie Gewesten beloofd om de procedure “structurele marktverstoring” voor de binnenvaart op te starten bij de Europese Commissie. Er zou ook een ontwerp van koninklijk besluit neergelegd worden waarin dumpingprijzen worden tegen gegaan. Er werd in het verlengde hiervan overeengekomen om een wet op te stellen die ook de sancties moet voorzien wanneer dumpingpraktijken worden vastgesteld. Ook de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van de vloten van de buurlanden en de bijzonderheden van de sector dienden geëvalueerd te worden. Vertegenwoordigers van de kabinetten konden een resultaat voorleggen op elk van deze punten.

[19-04-2013] Website www.walstroomplatform.be online
Vlaanderen beschikt voortaan over een nieuwe viertalige website: www.walstroomplatform.be. De website is bedoeld voor de talrijke watergebruikers. Ze biedt een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ter bevordering van het gebruik van stroom aan wal. Bezoekers kunnen op de website terecht voor allerlei nuttige informatie. Schippers kunnen onder andere zien waar ze hun schip op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

[18-04-2013] 30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens voor een stevigere concurrentiepositie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondertekent samen met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en de Vlaamse Havenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Aan de hand van 30 actiepunten gaan ze doelgericht samenwerken om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens op internationaal vlak te verstevigen. Minister Crevits wil zo de rol van Vlaanderen als belangrijke logistieke topregio met maximale toegevoegde meerwaarde verder uitbouwen.

[16-04-2013] Luchthavencertificaat van onbepaalde duur voor Luchthaven Antwerpen
Het Vlaams Gewest krijgt voor de uitbating van de Luchthaven Antwerpen een nieuw certificaat voor onbepaalde duur. Een dergelijk certificaat wordt toegekend door het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) na diverse audits. Die audits tonen aan dat de luchthaven voldoet aan de voorschriften van International Civil Aviation Organization (ICAO). Deze keer gaat het om een certificaat van onbepaalde duur. De vorige certificaten waren van beperkte duur. Hiermee bevestigt het DGLV zijn vertrouwen in de inspanningen van de luchthaven om aan alle voorwaarden te voldoen. Begin volgende maand op maandag 6 mei starten de werken voor de ondertunneling van de Krijgsbaan.

[29-03-2013] De drie Gewesten keuren opstart proefproject kilometerheffing voor personenwagens in de GEN-zone goed
De drie Gewesten stemmen in met de uitwerking van een proefproject rond een kilometerheffing voor personenwagens dat moet nagaan wat de gedragseffecten van zo’n heffing zullen zijn. De proef zal worden uitgevoerd in de GEN-zone. Dit is een belangrijk project in het streven naar een duurzame mobiliteit. De drie Gewesten hebben de procedure opgestart om een private partner aan te trekken die het project verder zal uitwerken en uitvoeren. De eindresultaten worden verwacht in de eerste helft van 2014.

[23-03-2013] Motorrijders lopen hoger ongevallenrisico in het verkeer
Vandaag en morgen organiseert de MAG vzw, de Motorcycle Group Action, met de steun van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, het jaarlijkse opstartweekend voor motorrijders. Deze keer vindt het opstartweekend plaats op 10 locaties in Vlaanderen. Het streefdoel is om 2000 motorrijders een gratis rijvaardigheidstest aan te bieden. Analyse leert dat motorrijders na de winter te kampen hebben met ‘motorontwenning’ en dat zo’n beknopte opfrissingscursus uiterst nuttig is. Uit een nieuwe analyse van ongevallencijfers met motorrijders in 2011 in Vlaanderen blijkt dat motorrijders bijzonder kwetsbaar blijven in het verkeer.

[13-03-2013] Geen algemeen vrachtwagenverbod in Vlaanderen
Vanmorgen pleegde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits overleg met verschillende partners van het Winteractieprotocol, dat in 2010 werd afgesloten. Deze evaluatie toonde aan dat alle partners tevreden zijn over de communicatie en de activiteiten van het winterteam. Daarnaast waren de automobielverenigingen, transportfederaties en de wegpolitie het unaniem eens dat een algemeen vrachtwagenverbod niet wenselijk is voor Vlaanderen. Er werd afgesproken dat de federale wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum de ongevallen met vrachtwagens van gisteren gaat analyseren om na te gaan of er andere maatregelen nodig zijn. Over 6 weken wordt er teruggekoppeld met alle aanwezigen.

[11-03-2013] 26 miljoen euro voor kustveiligheid in 2013
Dit jaar gaat er 26 miljoen euro naar investeringen in kustveiligheid. Het gaat om belangrijke werken in het kader van het Masterplan Kustveiligheid, een plan om de kust tegen zware stormen te beschermen. Het grootste werk dit jaar zijn zandopspuitingen in Oostende. Vlaams minister Crevits heeft de provincie- en gemeenteraadsleden in Brugge uitgenodigd voor een informatiemoment over het Masterplan Kustveiligheid.

[26-02-2013] Wegwijzer met 15 maatregelen voor duurzame stedelijke distributie
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag op een studiedag stedelijke distributie in Brugge de 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen' voorgesteld. De rijk gestoffeerde brochure is bedoeld voor steden en gemeenten en voor de logistieke sector. Zij staan elke dag opnieuw voor de grote uitdaging om leveringen van goederen te combineren met een leefbare en verkeersveilige omgeving. In de wegwijzer staan 15 concrete maatregelen voor een duurzamer stedelijke distributie.

[08-02-2013] Vlaamse Spoorstrategie: prioriteiten en projecten
Vandaag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de Vlaamse Spoorstrategie goed. Het is de eerste keer dat het Vlaamse Gewest een eigen strategie bepaalt, want ook het spoor moet in het kader van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit goed afgestemd worden op de noden van de reizigers en het goederenvervoer. Het Vlaams Gewest heeft zowat het dichtste spoorwegnet van heel Europa. De kern van de strategie is dat de reiziger centraal staat en dat gezorgd wordt voor een stipt, betrouwbaar aanbod voor personen en goederen. Daarvoor zijn er 51 prioritaire projecten geselecteerd.

[30-01-2013] Vanaf 1 maart nieuwe samenwerkingsovereenkomsten mobiliteit tussen Vlaanderen en de gemeenten
Vanaf 1 maart worden de nieuwe regels voor de samenwerking tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest voor de planning en uitvoering van het lokaal mobiliteitsbeleid van kracht. Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering werd afgesproken dit kader te hervormen. De voorbereiding en uitvoering van mobiliteitsprojecten wordt nu administratief vereenvoudigd, waardoor de doorlooptijd ervan wordt versneld. Tot nu toe werd dit geregeld via het convenantenbeleid. Werken op gewestwegen, nieuwe of vernieuwde fietspaden, nieuwe of aangepaste buslijnen,… gebeuren tot op heden op basis van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het afgesloten moederconvenant en koepelmodules op basis van de bespreking in de gemeentelijke begeleidingscommissie en de PAC of OVC. Dit systeem wordt eenvoudiger waardoor projecten sneller kunnen gerealiseerd worden.

[12-12-2012] FIETS-GEN: plan voor 400 km fietswegen voor een vlottere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor. Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km. Dit zijn perfect fietsbare afstanden. Door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd.

[11-12-2012] 19 grote werven op autosnelweg in 2013
Vandaag stelt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 19 grootste werven op autosnelwegen in 2013 voor. Het gaat om structureel onderhoud over een afstand van circa 170 km autosnelweg. Goed voor een investering van 87,4 miljoen euro. Het zwaartepunt volgend jaar ligt in West-Vlaanderen, met 5 werven. Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken wordt er tijdig en duidelijk gecommuniceerd. De verschillende werven worden op elkaar afgestemd en er is continu overleg met de partners van het minder hinder protocol.

[30-11-2012] Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant zorgen voor efficiënter vervoer voor mensen met mobiele beperking
Vanaf maandag wordt het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in twee regio’s in Vlaams Brabant efficiënter georganiseerd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée geven in Leuven het startschot voor een nieuw project met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen. Met dit initiatief kiest Vlaams minister Crevits voor een efficiënter en toegankelijker vervoersysteem voor een belangrijke groep mensen. Vandaag is er eveneens de lancering van de website www.meermobiel.be.

[29-11-2012] Aangekondigde vrieskou : winterteam staat klaar
De winter komt er aan. Er wordt vrieskou aangekondigd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het winterplan 2012-2013 klaar. Dat plan geeft een overzicht van alle maatregelen die deze winter van kracht zijn om de wegen berijdbaar en veilig te houden. Net als de afgelopen 2 winters zal bij extreme winterse omstandigheden het Winteractieprotocol worden geactiveerd. Daarnaast zal ook de samenwerking met Wallonië en Frankrijk worden verbeterd. Tenslotte lopen er 2 proefprojecten om de gladheidsbestrijding zowel op de weg als op de fietspaden te verbeteren.

[28-11-2012] Minister Crevits breidt aantal verkeersgetuigenissen in scholen uit
Vier jaar geleden werd Jeroen aangereden met de moto. Hij raakte zwaargewond en lag zes weken in coma. Zijn leven is compleet veranderd. Vanochtend heeft Jeroen in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits over zijn verkeersongeval verteld voor leerlingen van de derde graad van het PTI in Zottegem. De getuigenis maakt deel uit van het project 'Getuigen onderweg' van Rondpunt vzw. Vlaams minister Hilde Crevits maakt 205.000 euro vrij om dat project uit te breiden naar secundaire scholen in heel Vlaanderen. Minister Crevits gelooft dat projecten als deze het verkeersgedrag van jongeren echt wel kan beïnvloeden in het streven naar een veiliger verkeer.

[23-11-2012] Minister Crevits kondigt proefproject Meetnet Vlaamse Kust aan in kader Vlaamse Baaien
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project 'Meetnet Vlaamse Kust' goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. 'Meetnet Vlaamse Kust' is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde. Vandaag nemen ruim 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en een aantal experts in Oostende deel aan een ontmoetingsdag over Vlaamse Baaien van de Vlaamse overheid. Het is de aftrap voor verder wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 moet leiden tot een blauwdruk van het Masterplan Vlaamse Baaien met het oog op nieuwe ontwikkelingen op lange termijn aan de kust.

[13-11-2012] Start van de betonconstructies voor de bouw van de Deurganckdoksluis één jaar na het begin van de werken op Linkeroever
In de haven van Antwerpen heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, de werken voor de eigenlijke constructie van de Deurganckdoksluis ingeleid. Het voorbije jaar is er heel veel grond uitgegraven. Nu wordt gestart met de eigenlijke bouw van de grootste sluisconstructie ter wereld. De eerstvolgende maand worden de dwarsmuren, die aansluiten op de bestaande kaaimuren van het Deurganckdok, gegoten. Op de werf wordt dan dagelijks 1.500 tot 2.000 m3 beton gestort. De bouwconstructies bevatten in totaal 795.000 m3 gewapend beton en 57.000 m3 damplanken die de constructie moeten verstevigen. De werken zitten op schema.

[12-11-2012] Primeur voor België: opening eerste bewaakte vrachtwagenparking langs E40 in Wetteren
Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits samen met de concessiehouder de eerste bewaakte vrachtwagenparking langs de autosnelweg. Wetteren heeft hierdoor de primeur voor België. Door de vernieuwing van de concessie zijn er aan weerszijden van de E40 in Wetteren volledig vernieuwde parkeerterreinen met tankstation, restaurant en winkel, met 100 extra parkeerplaatsen en vooral: met een bewaakte parking voor (2 x) 80 vrachtwagens. Shell heeft deze plek voor twintig jaar in concessie genomen en nieuwe gebouwen opgetrokken. De Vlaamse overheid, die eigenaar van de gronden is en de concessievoorwaarden oplegt, komt zo tegemoet aan een groeiende behoefte aan veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens met meer comfort.

[18-10-2012] Minder doden en zwaargewonden door flitspalen
Vandaag opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits samen met de concessiehouder de eerste bewaakte Het gebruik van snelheids- en roodlichtcamera's doet het aantal doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers op gewestwegen duidelijk dalen. Die vaststelling wordt nog maar eens bevestigd door een nieuwe wetenschappelijke studie van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het is voor het eerst dat er op zo'n schaal wetenschappelijk onderzoek is gevoerd naar het effect van camera's op de verkeersveiligheid. De resultaten van de studie ligt in de lijn met soortgelijk onderzoek in het buitenland. Minister Crevits zal bijkomend wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van de weggebruiker op kruispunten benaarstigen.

[17-09-2012] Zesde Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
In vergelijking met vorig jaar verplaatsen we ons per dag iets minder vaak, maar we leggen wel meer kilometers af. Dat blijkt uit het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen ouder dan 6 jaar. De auto blijft met kop en schouders het meest gebruikte vervoersmiddel. Korte afstanden worden nog te weinig te voet of met de fiets afgelegd. 80% van de afstanden die we afleggen is korter dan 15 km. Investeren in veilige infrastructuur en duurzame verplaatsingskeuzes maken, blijven nodig, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De week van de mobiliteit loopt van 16 september tot 22 september. Tijdens deze week doen we een warme oproep aan iedereen om na te denken over de manier waarop we ons verplaatsen. Kan het ook anders en duurzamer? Misschien kan de auto wat meer op stal blijven staan. De oproep wordt kracht bijgezet op vrijdag 21 september tijdens de Car Free Day en de Strapdag.

[13-09-2012] Vlaamse zeehavens zetten een flinke stap richting LNG
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is het belangrijk dat transport over water duurzaam verloopt. Meer en meer ziet de scheepvaart vloeibaar aardgas (LNG – liquefied natural gas) als nieuwe brandstof voor schepen. Vanaf 2015 gelden er strengere normen voor de zwaveluitstoot van schepen. De naleving van die strengere normen vormt een grote uitdaging voor de maritieme sector. Havens zullen geconfronteerd worden met de uitdaging om op een veilige manier LNG op te slaan en beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Minister Hilde Crevits liet daarom in samenwerking met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent en FluxysLNG een studie maken over hoe LNG in de Vlaamse havens kan worden aangeboden. De 23 aanbevelingen uit de studie worden door de verschillende actoren omgezet naar de praktijk.

[31-08-2012] Veegactie fietspaden levert 1255 ton afval op
Voor het vijfde jaar op rij worden op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de fietspaden langs de gewest- en de gemeentewegen geveegd. Dat gebeurt naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen, jongeren en begeleiders rijden met de fiets naar school en voor hun veiligheid zijn nette fietspaden belangrijk. De campagne loopt samen met de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Alles samen werden ruim 6200 km fietspaden geveegd. Er werd 1255 ton afval opgehaald.

[13-07-2012] 16 miljoen Europese subsidies voor grote infrastructuurprojecten
De Europese Unie besliste om Vlaanderen meer dan 16 miljoen euro aan cofinanciering toe te kennen voor vijf watergebonden projecten in het kader van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T). Ook de sluisprojecten in de Waaslandhaven en in Terneuzen kunnen rekenen op Europese cofinanciering. Volgens de Europese Commissie geven de Vlaamse projecten invulling aan de ambitie van Europa om tegen 2030 een transnationaal en multimodaal vervoersnetwerk te ontwikkelen. Hierdoor krijgt Vlaanderen 11% van de 146 miljoen euro die verdeeld wordt over de 27 lidstaten.

[28-06-2012] Kustweerbericht voortaan op smartphone
Vanaf vandaag kan iedereen het kustweerbericht via smartphone raadplegen. De nieuwe applicatie is in Middelkerke voor het eerst gedemonstreerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, voorzitter van Westtoer. Het kustweerbericht wordt al langer met succes op de website www.kustweerbericht.be aan het grote publiek en de toeristische diensten en organisaties aangeboden. Met de nieuwe applicatie via smartphone komt het kustweerbericht weer een stap dichterbij alle geïnteresseerde gebruikers. Op elk ogenblik kom je te weten welk weer het aan zee is.

[26-06-2012] 3 grote zomerwerven
Net zoals vorig jaar vinden er tijdens de zomervakantie grootschalige wegenwerken met impact op het verkeer plaats op de Vlaamse autosnelwegen. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelde vandaag de timing en de aanpak van de drie grootste zomerwerven voor. Dit weekend starten er wegenwerkenop de E40 ter hoogte van Aalst richting Brussel, het viaduct Kraainem op de E40 (A3) en de E19 tussen Loenhout en Meer. In het kader van de minder hinderaanpak bij wegenwerken gebruikt het Agentschap Wegen en Verkeer een innovatieve techniek. Voor het eerst wordt een betonnen vangrail machinaal verplaatst, waardoor snel kan worden ingespeeld op de verschillende werffases tijdens de werken op de E40 ter hoogte van Aalst. Hierdoor wordt de werfzone snel en veilig veranderd. Tijdens de nacht is er een grotere werfzone. Tijdens de dag wordt de werfzone verkleind, zodat er weer meer wegcapaciteit is.

[22-06-2012] Fietsstad en fietsgemeente 2012
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft Antwerpen, Mortsel en Boechout vandaag bekroond als Fietsstad/-gemeente 2012. Het is voor het eerst dat die prijzen worden uitgereikt. Meeuwen-Gruitrode, Vorselaar, Lier, Koksijde, Zemst, Brugge en Gent krijgen een eervolle vermelding. Met de bekroning wil minister Hilde Crevits steden en gemeenten die een goed lokaal fietsbeleid voeren in de schijnwerpers plaatsen. Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten om te komen tot een betere fietsinfrastructuur en een beter fietsbeleid. Er wordt elk jaar gemiddeld 100 miljoen euro in veilige fietsinfrastructuur geïnvesteerd.

[11-06-2012] Vlaams vrachtroutenetwerk krijgt vorm
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft samen met West-Vlaams gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Patrick Van Gheluwe en burgemeester Josiane Lowie van Staden het allereerste routeringsplan zwaar verkeer in het landelijk gebied Ieper-Diksmuide-Roeselare voorgesteld. Dat plan is een onderdeel van het Vlaams routenetwerk. Dat is een bovenlokaal netwerk waarbij er voor het doorgaande vrachtverkeer aanbevolen routes worden uitgetekend. Met het vrachtroutenetwerk wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits dat doorgaande vrachtverkeer en de verkeersleefbaarheid samen een plaats geven.

[15-05-2012] Eerste diepte-onderzoek van ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers : dode hoek blijft belangrijkste oorzaak
In bijna de helft van ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers speelt de dode hoek een rol. Dat blijkt uit een diepte-analyse van 135 verkeersongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers op gewestwegen in West- en Oost-Vlaanderen. Het is voor het eerst dat een onderzoek rond ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers zo wetenschappelijk en gedetailleerd is gevoerd. Om dodehoekongevallen te vermijden moet er blijvend aandacht gaan naar infrastructuur, opleiding van vrachtwagenchauffeurs en verkeerseducatie van jongeren en senioren. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zal daar in de toekomst verdere initiatieven voor nemen.

<< Vorige1234567891011121314151617181920Volgende >>
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info