Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persberichten > archief

PERSBERICHTEN ARCHIEF

[15-06-2005] Sociale partners De Lijn keuren CAO goed
De sociale partners van De Lijn (werkgever en vakbonden) bekrachtigden vandaag, 15 juni 2005, de CAO 2005-2006. Hierin zijn volgende zaken opgenomen: voor koopkrachtverhoging wordt er jaarlijks 4,4 miljoen euro extra voorzien (op kruissnelheid); voor kwaliteitsverbetering voor chauffeurs en reizigers wordt 9,6 miljoen euro voorzien in 2006 en 2007.

[13-06-2005] Parkeerdruk Sportpaleis ontoelaatbaar
Er is altijd een hoge parkeerdruk in de wijken rond het Sportpaleis ook wanneer er geen evenementen plaatsvinden; de parkeerdruk stijgt sterk als er evenementen plaatsvinden en er is meer openbaar vervoergebruik als er voldoende aanbod is. Dit zijn de voornaamste conclusies van de parkeerstudie Sportpaleis die het studiebureau Iris Consulting maakte op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

[13-06-2005] Bruggen op de Singel moeten weg, minder hinder openbaar vervoer moet blijven
"De noodbruggen op de Singel in Antwerpen moeten na het einde van de werken aan de Ring terug weg. De minder hinder maatregelen rond openbaar vervoer (extra capaciteit en snelbussen) moeten blijven." Dit zegt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt in reactie op de enquête die Unizo hield.

[10-06-2005] Principiële beslissing over Oosterweelverbinding met tolheffing
Op voorstel van de Vlaamse ministers Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Kathleen Van Brempt heeft de Vlaamse Regering vandaag, op basis van het plan-MER, principieel beslist dat het Masterplan Antwerpen integraal én met tolheffing op de Oosterweelverbinding wordt uitgevoerd.

[09-06-2005] Heropening Verbrande Brug te Grimbergen, zaterdag 11 juni om 11u30
Minister Kris Peeters heropent op zaterdag 11 juni officieel de Verbrande Brug te Grimbergen. Zes maanden na het incident met de brug is deze door de aangehouden inspanningen en de efficiënte aanpak van alle betrokkenen vandaag terug in gebruik voor het wegverkeer.

[03-06-2005] Strategische plannen moeten Vlaamse zeehavens meer slagkracht geven
Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist over de verdere aanpak van de strategische plannen voor de Vlaamse zeehavens. Het doel is te komen tot een projectgerichte meerjarenplanning voor de zeehavens over de beleidsdomeinen heen. Voor eind 2005 zal een eerste aanzet worden gegeven door middel van een meerjarenplanning Vlaamse zeehavens voor de periode 2006-2010.

[27-05-2005] Vlaamse Regering wil correcte inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens
De Vlaamse Regering heeft met de federale overheid en met de andere gewesten afgesproken dat vanaf 1 januari 2006 voor de Belasting op Inverkeersstelling (BIV) en de verkeersbelasting een strengere fiscale definitie zal gelden van lichte vrachtwagen. Daarvoor moet een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten worden afgesloten.

[27-05-2005] Beslissing Vlaamse Regering over quickscan wegenvignet
De Vlaamse Regering heeft kennis genomen van de quickscan-studie over het wegenvignet. Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zullen nu het debat voeren met het betrokken middenveld over de invoering ervan.

[24-05-2005] Reactie van minister Peeters op uitspraak Arbitragehof over IJzeren Rijn
Vandaag heeft het Arbitragehof in Den Haag uitspraak gedaan over de IJzeren Rijn. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, zal het Arbitrageverslag over het dossier van de IJzeren Rijn grondig doornemen. Deze uitspraak moet een einde kunnen stellen aan de schaduw die hangt op de relatie met Nederland hierover. Minister Peeters stelt alvast in het Arbitrageverslag vast dat Artikel XII van het Scheidingsverdrag van 1839 van kracht blijft en België aldus het recht behoudt om de verbinding van de spoorlijn richting Duitsland te herstellen.

[17-05-2005] Langetermijnvisie Vlaams zeehavenbeleid
Het Vlaams zeehavenbeleid mag met enige tevredenheid op de afgelopen decennia terugblikken. De vier Vlaamse zeehavens samen vormen een dynamische havenregio die tot de wereldtop behoort. De Vlaamse havens zijn centraal gelegen in Noordwest-Europa en vormen belangrijke knooppunten tussen de zee en een zeer groot hinterland. Dit schept enorme mogelijkheden voor economische ontwikkeling.

[09-05-2005] Reactie Vlaams minister Kris Peeters mbt aanleg van gesubsidieerde fietspaden
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, sluit zich aan bij de analyse dat de vastgelegde middelen voor de subsidiëring van fietspaden onvoldoende leiden tot effectieve realisaties op het terrein. Minister Peeters heeft samen met zijn collega-minister Van Brempt en in overleg met de administratie een nota laten opstellen met suggesties voor verbeteringen en verfijningen aan het instrument mobiliteitsconvenants om zo aan de geciteerde knelpunten tegemoet te komen.

[03-05-2005] Indicatief driejaren investeringsprogramma wegen: onlosmakelijk verbonden met project gevaarlijke punten
Deze vooravond is het driejaren investeringsprogramma wegen (2005-2007) overhandigd door Vlaams minister Kris Peeters aan de leden van de Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie.

[03-05-2005] Ontdubbeling Scheldebrug op de N 16 te Temse/Bornem
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft vandaag zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem. Hij hield voorafgaand een vergadering met de rechtstreeks betrokken besturen waarop de opties en plan van aanpak werden besproken. Alle aanwezigen waren het met hem er over eens dat met het oog op een definitieve 'duurzame' remediëring van het "bottle-neck" probleem van de N 16 ter plaatse van de Scheldebrug te Temse/Bornem, de ontdubbeling van de bestaande brug de meest voor de hand liggende oplossing is. Teneinde die ontdubbeling te realiseren wordt een volledig nieuwe brug naast de bestaande gebouwd. Deze nieuwe brug zal twee rijvakken bevatten en een dubbelrichtingsfietspad. Als alles volgens schema verloopt vangen de uitvoeringswerken in 2007 aan.

[02-05-2005] Vervotte en Van Brempt richten staten-generaal voor verkeersslachtoffers op
Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte en minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt hebben het initiatief genomen tot oprichting van een staten-generaal voor opvang van verkeersslachtoffers en hun na(aast)bestaanden. Deze staten-generaal gaat voor de zomer van start.

[28-04-2005] Studie wegenvignet: belangrijkste conclusies
"Om een wegenvignet in Vlaanderen te kunnen invoeren, moeten eerst de nagestreefde doelstellingen verder uitgeklaard worden. Want de keuze van de doelstellingen hebben een groot effect op het type systeem, op de categorieën voertuigen waarop de heffing van toepassing is en op het bedrag van de heffing. Pas als dit gebeurd is, kunnen de mogelijke implementatiescenario’s grondig worden onderzocht en onderbouwd. Ook met heel wat randvoorwaarden, die typisch zijn voor Vlaanderen, moet rekening gehouden worden. Zoals de afstemming met de andere gewesten, het dichte wegennet en de verkeerscongestie." Dit zijn de voornaamste conclusies die volgen uit de quickscan-studie die Deloitte, in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, voerde over het wegenvignet.

[22-04-2005] Bedieningstijden pleziervaart uitgebreid
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft beslist dat in 2005 de waterwegen opnieuw zullen worden opengesteld voor de pleziervaart op zon- en wettelijke feestdagen. Dit vanaf 1 mei tot en met de laatste zondag van september van 10u00 tot 18u00. Het betreft dezelfde sluizen en bruggen als in 2004, uitgebreid met deze van de Zuid-Willemsvaart.

[20-04-2005] Wat valt er te beleven op het kabinet van minister Kathleen Van Brempt tijdens de Vlaanderendag op 24 april?
Vlaanderendag is een uitgelezen kans om een kijkje te nemen bij de Vlaamse administraties. Ook wij, het kabinet van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen houden open deur. We maken van de gelegenheid gebruik om onze beleidsdomeinen in de kijker te zetten.

[20-04-2005] Trage-wegen-lijn goed op weg - Grote belangstelling voor ondersteuning en informatie trage wegen
De vzw Trage Wegen maakte vandaag, woensdag 20 april, een eerste evaluatie van de trage-wegen-lijn bekend. Deze informatie- en hulplijn werd opgezet met de steun van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. Sinds de start op 1 december 2004, werden al meer dan honderd verschillende dossiers en projecten over buurtwegen, kerkpaden, veldwegen en andere trage wegen begeleid.

[20-04-2005] Dag zonder auto mobiel in de stad en Open Straatdag: zes gemeenten bekroond met mobiel verkeerspark
Vandaag woensdag 20 april zette Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt enkele gemeenten in de bloemetjes die zich verdienstelijk maakten op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van de Dag zonder auto mobiel in de stad en de Open Straatdag van september 2004, heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen om zes mobiele verkeersparken uit te reiken. In Wetteren maakte Kathleen Van Brempt vandaag de zes winnaars bekend. Naast Wetteren zelf wonnen ook Brugge, Zwijndrecht, Vilvoorde, Ieper en Lanaken een verkeerspark.

[15-04-2005] Nieuwe Europese richtlijn Eurovignet kan niet door de beugel
Vandaag gaf de Vlaamse regering, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, een negatief advies aan de nieuwe Europese richtlijn over het Eurovignet. De richtlijn regelt hoeveel de lidstaten aan vrachtwagens mogen vragen voor het gebruik van hun weginfrastructuur en hoe ze dit mogen doen. Vandaag wordt dit in Vlaanderen geïnd door een vignet met name het Eurovignet dat geldt voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens op onze wegen.

[12-04-2005] Motorrijders en bromfietsers prioriteit in Vlaams verkeersveiligheidsbeleid
Uit Europees onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ongevallen met motorrijders veroorzaakt wordt door onoplettendheid van automobilisten of door verminderd zicht in de auto. Daarom is een campagne ‘Verlies motorrijders niet uit het oog’ belangrijk. Dit zei Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag tijdens een persconferentie.

[08-04-2005] 'Life Saving Mirror' in elke Vlaamse provincie
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag beslist om voor het zomerreces in elke Vlaamse provincie een Life Saving Mirror te plaatsen. Deze spiegel moet vrachtwagenchauffeurs helpen om dodehoekongevallen te vermijden en zo het aantal slachtoffers van verkeersongevallen te doen dalen.

[08-04-2005] Invoering vergoeding bij inzetten helicopter voor beloodsing. Immobilisatievergoedingen voor loodsverrichtingen.
Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse Regering vandaag enerzijds haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen. Anderzijds werden de aanpassingen aan het besluit betreffende de vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater goedgekeurd.

[08-04-2005] Verbrande Brug Grimbergen: gunning herstellingsopdrachten en inkorting hinderperiode
Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse regering vandaag in het kader van het incident Verbrande Brug te Grimbergen haar principiële goedkeuring aan de reeds genomen bergingsmaatregelen, wegens hoogdringendheid, door de NV Waterwegen en Zeekanaal en aan de toewijzing van verder uit te voeren herstellingswerken. Minister Peeters bevestigt nogmaals dat de werken op schema zitten zodat de doelstelling om de brug uiterlijk 1 augustus 2005 terug in gebruik te nemen, behouden blijft.

[25-03-2005] Maximale inspanningen voor zone 30 aan schoolomgevingen
Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Kathleen Van Brempt, Vlaams Minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie, voorzien 13,2 miljoen euro voor het realiseren van zone 30 aan alle schoolomgevingen. Deze bijkomende investeringen moeten de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verhogen.

[25-03-2005] Extra geld naar Leefmilieu en Openbare Werken in kader van Vlaamse Begrotingscontrole 2005
Naar aanleiding van de begrotingscontrole zijn vandaag op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur volgende begrotingsitems goedgekeurd door de Vlaamse regering.

[21-03-2005] Verkeerscentrum Vlaanderen biedt gepersonaliseerde verkeersinformatie aan via e-mail
Sinds vorige zomer biedt de website van het Verkeerscentrum Vlaanderen real-time verkeersinformatie aan. Vandaag lanceert het Verkeerscentrum een nieuwe dienst: Spitsmail. Wie zich inschrijft, ontvangt gratis via e-mail verkeersinformatie op maat.

[11-03-2005] Nederland en Vlaanderen bereiken overeenstemming over plan voor Schelde
Nederland en Vlaanderen zullen samen ruim vijfhonderd miljoen euro besteden aan een serie projecten om de Schelde 'veiliger, natuurlijker en toegankelijker' te maken. Dit zijn de Vlaamse en Nederlandse regering op 11 maart 2005 met elkaar overeengekomen bij de vaststelling van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010.

[09-03-2005] OESO-rapport slaat bal mis over openbaar vervoer
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vindt dat de OESO de bal mis slaat wanneer ze in haar rapport stelt dat het openbaar vervoer teveel subsidies krijgt en dat het autogebruik duurder moet worden. Van Brempt argumenteert dat de keuze voor goedkoop en gratis openbaar vervoer een sociale keuze is en mobiliteit een basisrecht.

[02-03-2005] Tien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2005
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag woensdag 2 maart het Kwaliteitsmerk 2005 uitgereikt aan tien autosnelwegparkings in Vlaanderen die voldoen aan een nieuw kwaliteitssysteem. Weggebruikers kunnen langs de autosnelwegen gebruik maken van infrastructuur voor persoonlijke verzorging enerzijds (sanitair, slaapgelegenheid) en voor het onderhoud van hun voertuig anderzijds. De Vlaamse overheid ziet er met dit systeem op toe dat de kwaliteit van deze faciliteiten maximaal wordt gewaarborgd

<< Vorige1234567891011121314151617181920Volgende >>
© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info