Mobiel Vlaanderen - website voor lokale overheden
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderenlokale overheden >  Agenda en nieuwszoeken
LOKAAL MOBILITEITSBELEID
• Wat?
• Mobiliteitsplan
• Projecten
• Kwaliteitsbewaking
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Projectsubsidies
• Wetgeving en omzendbrieven
• Overlegorganen
• Mobiliteitsbegeleiders
• Vragen & antwoorden
THEMA'S
VERVOERSMODI
 • Voetgangers
 • Fietsers
 • Openbaar vervoer
 • Taxi en VVB
 • Vrachtverkeer
BELEID
 • Basisbereikbaarheid
 • Snelheidsbeleid
 • Participatie en inspraak
 • Parkeerbeleid
 • Sluipverkeer
 • Milieu
INFRASTRUCTUUR
 • Schoolbuurt
 • Verlichting
 • Winterdienst
RICHTINGGEVEND KADER
• Mobiliteitsbrief
• Vademecums
• Richtlijnen- en ideeëngidsen
• Beleidsplannen
• Statistieken
AANVULLENDE REGLEMENTEN
• Wat?
• Regelgeving
• Goedkeuring nieuw AR
• Aandachtspunten bij opmaak
• IRG
• Contact
WIE IS WIE?
• Overheden en administraties
• Belangengroepen en
   beroepsorganisaties

• Studiebureaus
• Opleidingsinstellingen
• Onderzoeks- en kenniscentra
Mobiliteitsbrief 201: Zone 30 

Mobiliteitsbrief 201: Zone 30
september 2019

Vlaanderen heeft meer en grotere zones 30 dan ooit tevoren. Ontdek de voordelen en laat je inspireren voor een goede inrichting. Klik hier voor gratis inschrijving, archief en meest recente versie

agenda  Agenda

agenda  Nieuws

15 fietstelpunten voor een gerichter fietsbeleid


In september komt er in Tienen een 15de fietstelpunt bij van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dan heeft elke provincie 3 Vlaamse fietstelpunten die permanent metingen doen. Met die informatie wil de Vlaamse overheid een slimmer en accurater fietsbeleid uitbouwen. De gegevens worden ook als open data ter beschikking gesteld van de lokale overheden. De 15 locaties werden geselecteerd door AWV, in samenspraak met Fietsberaad Vlaanderen, de provincies, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Laat inwoners meedenken bij mobiliteitsvraagstukken met LaMA


Laat inwoners meedenken bij mobiliteitsvraagstukken met LaMAWil je aan de slag gaan rond een mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Dan gebruik je best de LaMA-methodiek. LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. De oplossingen die uit de bus vallen, kan je met LaMa ook testen, evalueren en bijsturen. Schrijf je in voor de LaMA-academie en leer samen met andere collega’s hoe je een LaMA-traject in jouw gemeente opzet. Inschrijven kan tot 18 oktober 2019. Het aantal plaatsen is beperkt!


Eenvoudig aan de slag met aanvullende reglementen


Eenvoudig aan de slag met aanvullende reglementenVoor elke nieuwe gebods- of verbodsmaatregel moet de lokale wegbeheerder een aanvullend reglement opstellen. Over de opmaak bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Om je te helpen met al je vragen rond de procedurele, vormelijke en inhoudelijke aspecten van deze voorschriften plant de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een cursus over aanvullende reglementen. De cursus zal gegeven worden in het najaar, maar de datum ligt nog niet vast.

Heb je interesse? Zet je nu al op de wachtlijst door te mailen naar administratie@vsv.be.

Overgangsbepalingen Projectstuurgroep


In het verleden kwam de besluitvorming tot stand via de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De kwaliteitsadviseur bracht toen over elk dossier een advies uit, vaak pas op het einde van een traject. Nu krijgt de besluitvorming op een eenvoudigere manier vorm, via één geïntegreerd overlegorgaan: de projectstuurgroep (PSG). Bekijk hier de overgangsbepalingen in tabelvorm. Meer hierover kan je ook lezen in het artikel 'Met projecten naar de projectstuurgroep' uit Mobiliteitsbrief nr. 200 (juni 2019).
Nieuw standaardbestek 250


Er is een nieuwe versie van het ‘Standaardbestek 250 voor de wegenbouw’ beschikbaar op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: de versie 4.1. Het standaardbestek 250 bevat alle info over wegenbouw, rioleringen, signalisatie en groenaanleg. Het nieuwe typebestek bevat onder andere nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken. De technische hoofdstukken werden ook aangepast aan de huidige technieken, nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes. Het nieuwe bestek is digitaal beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/standaardbestek. Een papieren exemplaar bestellen kan vanaf september. Er is een overgangsperiode voorzien van een half jaar. In het najaar worden ook uitgebreide infosessies voorzien.

Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staat ook op www.wegenenverkeer.be/standaardbestek.

Terugkommoment voor beginnende bestuurders


Terugkommoment voor beginnende bestuurdersLokale besturen krijgen regelmatig vragen over het terugkommoment voor beginnende bestuurders. Hieronder geven we enkele richtlijnen voor antwoorden op veelgestelde vragen:

Moet ik het terugkommoment volgen?
Je moet het terugkommoment volgen wanneer het antwoord op onderstaande vragen telkens ‘ja’ is.
  • Woon je in Vlaanderen?
  • Is je voorlopig en definitief rijbewijs afgeleverd in Vlaanderen?
  • Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 aangevraagd?
Ik ben na 1 oktober 2017 van voorlopig rijbewijs gewisseld. Moet ik het terugkommoment volgen?
Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs gekregen omdat je van type gewisseld bent (van 18 naar 36 maanden of omgekeerd)? Dan moet je het terugkommoment volgen. Heb je jouw laatste voorlopig rijbewijs gekregen na verlies, diefstal of een wissel van begeleider? Dan moet je het terugkommoment niet volgen.

Ik weet niet meer of ik voor of na 1 oktober 2017 van voorlopig rijbewijs gewisseld heb.
Die informatie kan je bij de gemeente opvragen.

Wanneer moet ik het terugkommoment volgen?
Tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van jouw definitief rijbewijs.

Burgers met vragen kun je altijd doorverwijzen naar www.vlaanderen.be/terugkommoment en 1700, het contactpunt van de Vlaamse overheid. Binnenkort krijgen lokale overheden ook folders over het terugkommoment ter beschikking. Die kunnen ze meegeven aan burgers die hun definitief rijbewijs komen ophalen.


Telraam zet burgers in voor verkeerstellingen


Telraam zet burgers in voor verkeerstellingenTellingen die multimodaal tellen, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, zijn de basis van elke verkeerskundige studie. Deze tellingen zijn vandaag beperkt in tijd en in het tellen van modi. Daarnaast zijn ze vaak erg kostelijk. Maar nieuwe technologieën zorgen voor innovatieve meetmethoden. Zo is er nu ‘Telraam’. Telraam ontwikkelt top technologisch en betrouwbaar meetmateriaal, dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal, correct en samen met de burgers kan tellen én analyseren. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt. De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen.

Voor een offerte op maat of meer informatie over wat Telraam voor uw gemeente of binnen uw beleidsdomein kan betekenen, contacteer Telraam via info@telraam.net.


Aanvullende reglementen sinds 1 mei enkel via Loket voor Lokale Besturen


Aanvullende reglementen sinds 1 mei enkel via Loket voor Lokale Besturen Sinds 1 mei 2019 volstaat het om de aanvullende reglementen op het wegverkeer enkel via het Loket voor Lokale Besturen door te geven. Voordien moesten lokale besturen aanvullende reglementen op het wegverkeer zowel aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) als aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen bezorgen. Dit laatste overeenkomstig de meldingsplicht van gemeentelijke reglementen en verordeningen in het decreet over het lokaal bestuur. Aan de geldende kennisgevings-en goedkeuringsprocedure is er niets veranderd. Om een correcte verwerking van de aanvullende reglementen door het VHV te garanderen, is het wel belangrijk om bij de melding elk besluit onder de juiste categorie onder te brengen. Deze categorieën zijn:
  • aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones),
  • aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. een of meerdere gewestwegen,
  • aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen in havengebied,
  • aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen in speciale beschermingszones.
De keuze voor een type van reglement of verordening heeft belangrijke gevolgen. Zo zal een goedkeuringsprocedure voor een aanvullend reglement op gewestwegen bijvoorbeeld pas opgestart worden voor zover het reglement in kwestie ook als zodanig geregistreerd werd in het digitaal loket.

Meer informatie over het Loket voor Lokale Besturen: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/loket-lokaal-bestuur

15 oktober: Dag van de Mobiliteitsprofessional


15 oktober: Dag van de MobiliteitsprofessionalNa het label kindvriendelijke stad zet Halle zich schrap om klimaatneutraal te worden. Als pionier van de autovrije winkelstraat gaat ze ambitieuze mobiliteitsuitdagingen aan. Met een gedurfde visie op wegenwerken en een nieuw fietsbeleidsplan deelt deze multimodale stad haar aanpak tijdens de Dag van de Mobiliteitsprofessional op 15 oktober. De Dag van de Mobiliteitsprofessional is het leer-en netwerkevent voor al wie professioneel of als vrijwilliger bezig is met mobiliteit, ruimtelijke planning en stedenbouw. Na een plenair programma ga je te voet of fietsend op ontdekking in Halle. Hier doe je ongetwijfeld frisse ideeën op waarmee je nadien aan de slag kan in jouw gemeente of stad.

Inschrijven kan via www.dagvandemobiliteitsprofessional.be. Doe je dit ten laatste 24 september, dan krijg je 25 euro korting. Tot dan!


Nieuwsbrief van juni verschijnt later


De redactie van Mobiliteitsbrief bereidt voor juni een dubbelnummer voor over basisbereikbaarheid. Omdat het nieuwe decreet basisbereikbaarheid pas op 26 april 2019 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd, zal het juninummer iets later verschijnen dan gewoonlijk. Hou je mailbox en postbus dus in de gaten! In het juninummer geven we toelichting bij de nieuwe overlegplatformen, de do’s en don’ts bij de opmaak van een regionale mobiliteitsvisie voor je vervoerregio en de nieuwe typologieën in de hiërarchie van netwerken.

© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info