"Een breed gedragen visietekst voor de komende 20 jaar"

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is bijzonder trots dat ze de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 voor kan stellen. “We hebben eindelijk de krachtlijnen vastgelegd om de Vlaamse mobiliteit in de toekomst vlot, veilig en duurzaam te kunnen organiseren.”

de mijlpaal Lydia Peeters_LD_4014.jpgLydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de Mobiliteitsvisie 2040 hebben we een langetermijnvisie met beleidslijnen en -ambities uitgewerkt.”

Wat houdt de Mobiliteitsvisie 2040 in en waarom is ze belangrijk voor de mobiliteit in Vlaanderen?

“In deze strategische visietekst wordt de betekenis van mobiliteit samengevat in één slagzin: ‘Met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven’. Daarin zitten drie cruciale aspecten van de toekomstvisie op de mobiliteit in Vlaanderen. We willen dat mobiliteit en onze ruimtelijke organisatie een maximale verbondenheid en bereikbaarheid garanderen, op een duurzame en veilige manier, én op maat van alle mensen en bedrijven. Daarom investeren we met zijn allen in een duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteitssysteem dat de economie en de maatschappij ondersteunt.”

Waarom is dit een mijlpaal voor Vlaanderen?

“Het is speciaal omdat er al enkele decennia gepoogd werd een Mobiliteitsplan te ontwikkelen, maar daar nooit in geslaagd is. Daarnaast is deze Mobiliteitsvisie ontstaan via een enorm participatief proces. Iedereen in Vlaanderen die er iets over kwijt wilde, heeft de mogelijkheid gekregen om een bijdrage te leveren. Die input is ook besproken en getrechterd in verschillende ronde tafels met experten, academici, bedrijfsleiders, trendsetters... Het is dus een breed gedragen visie, zowel door het mobiliteitsveld als de burger.”

Waarom keurt de Vlaamse Regering de Mobiliteitsvisie 2040 goed en geen Mobiliteitsplan Vlaanderen?

“De opmaak van een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen voor een periode van 10 jaar biedt weinig meerwaarde ten opzichte van de maatregelen in de beleidsplannen, -nota’s en -brieven. Bovendien moet zo een plan vorm krijgen vanuit een brede expertise inzake mobiliteit.”

Hoe verhoudt de toekomstvisie zich tot de andere, reeds goedgekeurde, beleidsplannen van de Vlaamse Regering?

“De visietekst is géén beleidsplan, maar een open, inspirerend en adaptief beleidsperspectief voor de toekomst. Dit is het overkoepelende kader dat alle partiële ambities rond ruimte, klimaat, verkeersveiligheid... integreert in een consistente en samenhangende visie op lange termijn. Het bewaken van de consistentie tussen de mobiliteitsvisie en de andere al goedgekeurde beleidsplannen was een voortdurend aandachtspunt tijdens het overleg met de verschillende beleidsdomeinen. De visietekst doet dus op geen enkele manier afbreuk aan de bestaande of toekomstige beleidsplannen en regelgeving van het Vlaamse Gewest, zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams luchtkwaliteitsplan. Tegelijk zal de tekst wel inspirerend en richtinggevend werken voor nieuwe plannen of de actualisering van bestaande plannen.”

Is de toekomstvisie robuust genoeg om rekening te houden met onzekerheden?

“Jawel, we hebben een ambitieus en flexibel kader om samen met de vervoerregio’s en de lokale besturen de juiste keuzes te maken. Een toekomstvisie moet niet enkel focussen op huidige problemen, maar ook op toekomstige uitdagingen. We zitten volop in een periode van grote technologische veranderingen en maatschappelijke veranderingen. Die gaan gepaard met grote uitdagingen en hebben een impact op onze mobiliteit. Om met die onzekerheden om te gaan, hebben we gebruikgemaakt van toekomstscenario’s. Die gaan ervan uit dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, maar dat we ons die wel kunnen proberen voor te stellen. Daarnaast wordt er ook bewust ruimte gelaten om te kunnen schakelen in concrete oplossingen en implementatieplannen.”