Duurzame en leefbare omgeving met stip op een bij vervoerregio's

Uit mobiliteitsbrief 220 - Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040

Resultaten participatie vervoerregio’s

Tijdens twee bevragingsrondes hebben alle vervoerregio’s laten weten wat hun toekomstvisie op mobiliteit is. Over het algemeen zien ze een verzoening van leefkwaliteit met de nood aan mobiliteit en vrachtvervoer als de belangrijkste uitdaging. Kom te weten welke uitdagingen, uitgangspunten en relevante realisaties volgens de vervoerregio’s gepaard gaan met de mobiliteit in de toekomst.

Belang van knooppunten

De vervoerregio’s vinden goed uitgewerkte knooppunten heel belangrijk. Aansluitend bij dat aanbod zijn ook volgende zaken belangrijk: strategisch gekozen Hoppinpunten, adequate ruimtelijke planning, voldoende duurzame alternatieven en informatievoorziening voor gebruik van dat aanbod.

Meer duurzaamheid en de modal shift spelen een belangrijke rol in de reacties. Heel wat reacties wijzen op het belang van data voor een geconnecteerd en vraaggedreven mobiliteitssysteem, een goede samenwerking, een goed informatiemanagement en op een goede afstemming van het aanbod. Ook in de uitbouw van knooppunten en netwerken is het nodig om duidelijke sprongen voorwaarts te zetten. Tegelijk is een duidelijke aanpak voor veiliger en meer leefbaar verkeer wenselijk.

Leefkwaliteit verzoenen met mobiliteit en vrachtvervoer

Hét belangrijkste maatschappelijke uitgangspunt dat uit het participatieproces met de vervoerregio’s naar boven kwam, is de creatie van een duurzame en leefbare omgeving. Andere belangrijke uitgangspunten zijn: vlot verplaatsen en bereikbaar zijn, veilig en beschermd verplaatsen en slim verschillende vervoerswijzen combineren. Over die topprioriteiten lijken de verschillende vervoerregio’s het in grote mate eens te zijn. De resultaten van het participatietraject met de vervoerregio’s werden bezorgd aan de voorzitters van de vervoerregio’s.

mob220-3.jpg

De belangrijkste maatschappelijke uitgangspunten voor de komende tien jaar.