Mobiel Vlaanderen

Wetgeving


 

De wetgeving en reglementering in het domein mobiliteit is erg uitgebreid en verspreid over verschillende overheden. Hieronder vindt u de regelgeving die ressorteert onder de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (m.i.v. de relevante Europese regelgeving). Bent u op zoek naar regelgeving die hier niet aangeboden wordt, neem dan contact op met de bevoegde overheid. U vindt het overzicht hiernaast links in de navigatie onder 'Mobiliteitsbeleid' > Overheden en administraties of bij de volgende websites : 

  OVERZICHT

 

 


 

ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID

 Terug naar het overzicht

 


 

SUBSIDIËRING VAN MOBILITEITSVERENIGINGEN EN -PROJECTEN

 • Decreet van 13 februari 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten (B.S. 29/03/2004), gewijzigd bij het decreet van 28 november 2008 (B.S. 21/01/2009) 

 • Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten (B.S. 15/10/2004), gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 (B.S. 03/03/2009) 

 • Ministerieel besluit van 5 juli 2004 tot vaststelling van enkele modellen inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten (B.S. 15/07/2004) 

 Terug naar het overzicht

 


 

ORGANISATIE VAN HET PERSONENVERVOER

 • Jaarboeken personenvervoer over de weg

 • Website personenvervoer

 • Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Taxidiensten - Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

 • Geregeld vervoer - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

  • Decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 21/12/1990), gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992 (B.S. 29/12/1992), 20 december 1996 (B.S. 31/12/1996), 18 mei 1999 (B.S. 30/09/1999), 17 juli 2000 (B.S. 11/08/2000), 8 december 2000 (B.S. 13/01/2001), 22 december 2000 (B.S. 30/12/2000), 6 juli 2001 (B.S. 10/10/2001), 2 april 2004 (B.S. 04/06/2004), 27 april 2007 (B.S. 29/06/2007), 19 december 2008 (B.S. 29/12/2008) 

  • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. van 21/08/2001), gewijzigd bij de decreten van 13 februari 2004 (B.S. 29/03/2004), 13 februari 2004 (B.S. 30/03/2004) - erratum (B.S. 17/05/2004), 7 juli 2006 (B.S. 05/09/2006), 8 mei 2009 (B.S. 06/07/2009) 

  • Decreet van 24 april 2009 houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 04/06/2009), gewijzigd bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 van 8 juli 2011 (B.S. 25//07/2011) 

  • Decreet van 8 mei 2009 betreffende het toegangsverbod tot voertuigen van de VVM (B.S. 06/07/2009) 

  • Verordening (EG) nr. 1370/2007 van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad 

  • Verordening (EG) nr. 181/2011 van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 

  • Samenwerkingsakkoord van 1 januari 1991 tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest in verband met het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest (B.S. 02/04/1992) 

  • Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in verband met het geregeld vervoer van en naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 31/10/1991) 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende de modaliteiten van de aanwerving, de herbenoeming, de beëindiging, de voortijdige beëindiging en de evaluatie van het mandaat van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.18/10/2000) 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van het geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (B.S. 31/08/2002) gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 april 2004 (B.S. 05/08/2004), 10 juli 2008 (B.S. 03/10/2008) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest (B.S. 23/01/2003) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement (B.S. 24/01/2003) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (B.S. 01/12/2003) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2011 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (B.S. 16/12/2011) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en tarieven van de VVM (B.S. 20/07/2004), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 (B.S. 01/03/2007) en 24 april 2009 (B.S. 28/05/2009) 

  • Besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (B.S. 04/04/2006) 

  • Besluit de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 09/02/2010) 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van het personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (B.S.04/02/2011) 

  • Ministerieel besluit van 21 november 2003 houdende de vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 01/01/2004 de klachtenbehandeling ingaat (B.S. 17/12/2003) 

  • Ministerieel besluit van 9 juni 2004 houdende vaststelling van de gemeenten waar op 1 juni 2004 de klachtenbehandeling basismobiliteit ingaat (B.S. 30/06/2004) 

  • Ministerieel besluit van 7 september 2005 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (B.S. 27/09/2005) 

  • Ministerieel besluit van 24 februari 2012 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 05/04/2012) 

  • Overeenkomst tussen de MIVB, de VVM en de SRWT van 20 september 2002 PDF bestand inzake vervoerbewijzen betreffende het gratis netabonnement voor 65-plussers 

 Terug naar het overzicht

 


 

SOCIAAL VERVOER VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OF EEN ERNSTIG BEPERKTE MOBILITEIT

 Terug naar het overzicht

 


 

VERKEERSREGLEMENTERING

 Terug naar het overzicht

 


 

PENDELFONDS

 Terug naar het overzicht

 


 

VERKEERSVEILIGHEID VAN WEGINFRASTRUCTUUR

 Terug naar het overzicht